Motorcykelforsikring

Her kan du se og sammenligne dine tidligere betingelser fra NEM med dine nye betingelser hos os. Du skal ikke gøre noget og dine forsikringer vil automatisk blive flyttet til os i løbet af 2023.

Mand kører på motorcykel i skoven

Væsentligste ændringer for dig med motorcykelforsikring

Vi har fremhævet de væsentligste ændringer for dig, som har en motorcykelforsikring. Nedenfor ser du eksempler på, hvordan du er dækket med Gjensidiges motorcykelforsikring.

Ny selvrisiko, hvis føreren af motorcyklen er under 25 år

 • Hvis du tidligere havde en selvrisiko på 4.000 kr. ville din selvrisiko, i forbindelse med en skade, hvor fører var under 25 år, være 9.000 kr. Hos Gjensidige er din selvrisiko 8.000 kr. Det betyder, at du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. 
 • Hvis du derimod havde en lavere selvrisiko end 4.000 kr. på din police i NEM Forsikring, vil du være anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Hos Gjensidige vil du få en højere selvrisiko ved kaskoskader, hvor føreren af motorcyklen er under 25 år.

Sammenlign NEM og Gjensidiges betingelser til motorcykelforsikring

Her kan du sammenligne nuværende betingelser fra NEM, med dine nye betingelser hos os.

NEM betingelser

Gjensidige betingelser

Hvad betyder det for mig?

Afsnit 5 – Hvis du kommer til skade
5.1
Afværgelse af skader. Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Selskabet har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, da dette indgår i forsikringsaftaleloven.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 5 – Hvis du kommer til skade
5.3.1
Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter, kan få betydning for opklaringen og dermed erstatningen i henhold til forsikringsaftaleloven.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 8 – Betaling af præmien m.m.
8.2
Genoptagelse efter manglende betaling
8.2.2 En ansvarsforsikring, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt. De næste 2 år skal præmien betales forud for 1 år ad gangen.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, da det er en del af Gjensidiges forretningspolitik.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 10 - Forsikringens ophør
10.1.3
Selskabet kan endvidere opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis det forsikrede køretøj ikke vedligeholdes forsvarligt eller du nægter selskabets taksator adgang til at besigtige køretøjet

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har ikke denne undtagelse.

Afsnit – Ændringer i risikoen
11.1
Vi har til enhver tid ret til at besigtige motorcyklen og at kræve motorcyklens kilometerstand oplyst. Vi har endvidere ret til at indhente oplysninger om motorcyklens kilometer stand fra værksted, synsmyndighed mm.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 12 - Salg, udskiftning eller afmelding af motorcyklen
12.2
Genoptagelse ved køb af anden motorcykel Anskaffer du en anden motorcykel inden 2 år efter, at du har afhændet den forsikrede motorcykel, bevarer du de rettigheder, du eventuelt har opnået i selskabet gennem skadefri kørsel.

Afsnit 6 - Salg eller afmelding af køretøjet
Sælges eller afmeldes køretøjet, skal selskabet straks have besked. Forsikringen ophører fra salgs- /afmeldingsdatoen. Nummerplader kan ikke deponeres. Ved anskaffelse af nyt køretøj til samme anvendelse inden for 3 år efter salg/afmelding kan forsikringen videreføres med de bestående rettigheder vedr. skadefri anciennitet. Øvrige vilkår reguleres samtidig efter selskabets gældende tarif og forsikringsbetingelser.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi giver samme vilkår i 3 år, hvor du hos NEM får samme vilkår i 2 år.

Afsnit 13 - Selvrisiko
13.1.4
Ved tyveri eller skade i forbindelse med tyveri gælder en generel selvrisiko på 20% af skaden. Er kaskoforsikringen selvrisiko større end 20% af skaden ved tyveri, er det den valgte selvrisiko, der gælder.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, men står i stedet for på policen.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har en selvrisiko på 10% ved tyveri af motorcyklen.

Afsnit 13 - Selvrisiko
13.3
Selvrisiko hvis føreren er under 25 år 13.3.1 For skader der sker, mens motorcyklen bliver ført af en person under 25 år, skal der betales 5.000 kr. mere end den selvrisiko, du har valgt.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, men står i stedet for på policen.

Du kan være anderledes stillet, da det afhænger af, hvilken selvrisiko du har valgt.

Afsnit 14 - Præmieregulering
14.1 Når du har valgt motorcykelforsikring, rykker du til et billigere præmietrin efter hvert skadefri år, indtil du er på trin 11. Når du har stået på trin 11 i 3 skadefri år, rykker du til det billigste præmietrin 12.
14.2 Hvis du får en skade, rykker du ikke til et dyrere præmietrin, men du bliver stående på samme præmietrin 1 år ekstra. Prisen forbliver fast – dog med tillæg af indeks. 14.3 Din præmie kan kun stige efter særskilt varsling i henhold til de almindelige regler.

Afsnit 7 - Præmieregulering efter skadeforløb 7.1 Forsikringen har 4 præmietrin, hvor præmien på trin 4 er den billigste. Efter et skadefrit forsikringsår rykkes til nærmeste billigere præmietrin. Efter forsikringsår med skade fortsætter forsikringen på samme præmietrin det efterfølgende forsikringsår.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har en kortere trinstige, og det vil sige, at du hurtigere kan komme på det højeste bonustrin.

Ansvar
1.1.2
Personskader på passagerer og personskader på forsikringstager, når denne ikke er fører af motorcyklen.

Ansvar
11.1
Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af køretøjet.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

2.5 Ansvar for transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage
2.5 Ansvar for transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Kasko

2.2.2
almindeligt udstyr

 • enten fastmonteret eller afmonteret
 • autoværktøj i almindeligt omfang, hvis det udelukkende anvendes til motorcyklen
 • én cd/dvd
 • sidevogn, der er indregistreret til den pågældende motorcykel

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du kan være anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Hvis værdien af sidevognen er indeholdt i den oplyste værdi, dækker Gjensidige også.

2.2.4 Ekstra udstyr bliver dækket efter følgende regler

 • Fastmonteret ekstraudstyr som er standard for motorcykelmodellen er dækket.
 • Fastmonteret ekstraudstyr som ikke er standard for motorcykelmodellen dækkes med op til
 • 12.000 kr.(2011). Dette gælder uanset om ekstraudstyret er fabriksmonteret eller senere monteret.
 • Hvis værdien af ekstra udstyr overstiger 12.000kr.,er værdien udover de 12.000 kr. kun med-dækket, hvis det fremgår af din police,at duhar udvidet forsikringen med dækning for ekstra udstyr.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, men står i stedet for på policen.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Du har en højere sum for ekstra udstyr som nu er 30.000 kr. mod de tidligere 12.000 kr.

3.2 Bearbejdning eller behandling
3.2.1
Skader på motorcyklen, som sker under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af motorcyklen hos virksomheder, der har fået motorcyklen overladt til reparation, service og lignende.

12.3 d. skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er sket i vaskehal, skyldes brand eller nedstyrtning af køretøjet fra lift.

Du er stillet anderledes med Gjensidiges forsikring. Hos os undtager vi behandling og bearbejdning udført af dig og virksomheder, hvor dine tidligere betingelser kun undtager behandling og bearbejdning udført af virksomheder.

3.10 Fører uden kørekort
3.10.1
Skader, der sker, mens motorcyklen bliver ført af en person, der ikke har kørekort.

12.3 h. skade sket, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.

Forsikringstagerener dækket, medmindre denne, den faste bruger, forsikringstagerens ægtefælle/ samlever eller et medlem af husstanden var fører af køretøjet eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

 

12.3 i. tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet samt bortkomst, der ikke skyldes tyveri eller røveri.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

 

12.3 j. tyveri af køretøjet eller skade som følge af tyveri, hvis policens sikringskrav om elektronisk startspærre og/eller et af selskabet godkendt GPS satellitsporingssystem ikke er opfyldt.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

4.7 Erstatningsopgørelsen ved nyværdierstatning
4.7.1
Motorcykler erstattes med nyværdi, når følgende betingelser er opfyldt:

 • den skaderamte motorcykelvar fabriksny, da dutegnede eller ændrede forsikringen for motorcyklen og
 • skaden sker inden et år efter første registrering, og
 • reparationsudgifterne vil overstige 50%af motorcyklens nyværdi på skade tidspunktet og
 • motorcyklen ikke har kørt mere end 25.000 km.
 • motorcyklen ikke er leaset

Nyværdierstatning

c. reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50% af et tilsvarende køretøjs nyværdi på skadetidspunktet

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har ingen begrænsning på kørte kilometer.

4.9.3 Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel:           

Alder:          
0-2 år    100 %
3-4 år 60 %
2-3 år    70 %
4 - år - 10 % pr. år

Afsnit 23 - Når skaden sker
Partiel skade. Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid erstattes ikke. Er skaden sket efter, at køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med de beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Du har tidligere haft afskrivningstabeller hvor din erstatning blev nedsat efter 3 år. Hos Gjensidige får du udbetalt en erstatning ud fra en vurdering af hvad motorcyklen repareres for.

Vejhjælp - Udlandsdækning
3.1 Forsikringen dækker i det øvrige Europa for personbil, motorcykel og varevogn under 3.500 kg. totalvægt. Efterspændt campingvogn eller trailer er dækket.

19.13 Hvilke køretøjer er omfattet

Forsikringen dækker motorcykler. Efterspændt trailer er kun dækket, hvis der er tegnet selvstændig forsikring for denne.

Du er anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Vi dækker alene hvis der er tegnet selvstændig forsikring for efterspændt trailer eller campingvogn.

5.1 Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukning, hvis SOS Dansk Autohjælp forsvarligt kan foretage oplukning af bildøren. Hvis ikke, transporterer vi din bil til nærmeste autoriserede værksted.

Dette er ikke relevant for din motorcykel.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

6.1 Ved defekt forrude, der gør det uforsvarligt at køre videre dækker abonnementet bugsering til værksted. Ved øvrige ruder foretages der så vidt muligt en rudeafdækning.

Dette er ikke relevant for din motorcykel.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

12.1 SOS Dansk Autohjælp tilbyder i nogle situationer muligheden for at du kan leje en bil via dem i tilfælde af uheld (”DinEkstraBil”). Brug af denne ordning er ikke dækket af forsikringen, og aftales og afregnes direkte med SOS Dansk Autohjælp.

Dette er ikke relevant for din motorcykel.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

14.1 Forsikringen dækker trailere og campingvogne som er efterspændt det forsikringsdække-de køretøj, samt andre trailere og campingvogne for hvilke der er tegnet selvstændigt abonnement. Der gælder de samme vilkår for dækningen som for øvrige køretøjer, i det omfang det ikke er fraveget i dette afsnit 14.

14.2 SOS Dansk Autohjælp kan forlange som betingelse for assistance, at trailere og campingvogne aflæsses for gods/indhold (inkl. heste i hestetrailere) forud for at assistancen ydes. Selve af- og pålæsningen er ikke dækket af abonnementet.

14.3 Ved nedbrud på det trækkende køretøj, hvor SOS Dansk Autohjælp udfører assistancen, fragtes traileren/campingvognen til samme bestemmelsessted som det trækkende køretøj. Hvis SOS Dansk Autohjælp ikke udfører assistancen på det trækkende køretøj, bugseres traileren/campingvognen til en ønsket adresse indenfor 50 km fra nedbrudsstedet.

14.4 Ved nedbrud udenfor Danmarks grænser (og indenfor vejhjælpens dækningsområde), sørger SOS Dansk Autohjælp for transport til nærmeste værksted.

19.13 Hvilke køretøjer er omfattet
Forsikringen dækker motorcykler. Efterspændt trailer er kun dækket, hvis der er tegnet selvstændig forsikring for denne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

 

15.1 Selskabet tager forbehold for offentlige re-striktioner, strejker, lockout, ekstraordinære rejse- og trafikforhold og force majeure.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

15.2 Forsikringen dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt ved kørsel til skrotning. 

3. Øvelseskørsel, orienterings-, præcisions- og økonomiløb

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.