Personbil+

Her kan du se og sammenligne dine tidligere betingelser fra NEM med dine nye betingelser hos os. Du skal ikke gøre noget og dine forsikringer vil automatisk blive flyttet til os i løbet af 2023.

Ungt par kører bil

Væsentligste ændringer for dig med personbil+ forsikring

Vi har fremhævet de væsentligste ændringer for dig, som har en personbil+ forsikring. Nedenfor ser du eksempler på hvordan du er dækket med Gjensidiges bilforsikring.

Ny selvrisiko ved udskiftning af forrude

  • Du har tidligere skulle betale 1/3 del af udgifterne til udskiftning af forruden på din bil. Hos Gjensidige skal du betale 1.000 kr. ved udskiftning af forruden. Det vil sige at hvis det koster 3.000 at få udskiftet din forrude, så er du stillet på samme måde som du hele tiden har været. Hvis din forrude derimod koster mindre end 3.000 at udskifte, vil du være stillet anderledes og hvis den koster mere end 3.000 at udskifte vil du være stillet bedre end før.

Ny selvrisiko, hvis føreren af bilen er under 25 år

  • Hvis du tidligere havde en selvrisiko på 4.000 kr. ville din selvrisiko i forbindelse med en skade hvor fører var under 25 være 9.000 kr. I Gjensidige ville din selvrisiko være 8.000 kr. hvilket gør at du er stillet bedre.
  • Hvis du derimod havde en lavere selvrisiko end 4.000 kr. på din gamle police i NEM Forsikring, vil du være stillet anderledes, da du nu vil have en højere selvrisiko ved kaskoskader hvor føreren af bilen er under 25 år.

Sammenlign betingelserne på NEM personbil+ forsikring og Gjensidige bilforsikring

Her kan du sammenligne nuværende betingelser fra NEM, med dine nye betingelser hos os.

NEM betingelser

Gjensidige betingelser

Hvad betyder det for mig?

Afsnit 5 – Hvis du kommer ud for en skade
5.1
Afværgelse af skader. Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Selskabet har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, men er en del af Forsikringsaftaleloven.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 8 – Betaling af præmien m.m.
8.2.2
En ansvarsforsikring, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt. De næste 2 år skal præmien betales forud for 1 år ad gangen.

Dette er ikke nævnt i betingelserne, men er en del af Gjensidiges forretningspolitik.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 11 – Ændringer i risikoen
11.1
Du anskaffer særligt udstyr, som ønskes medforsikret.

5.2 Der sker ændring af den risiko, der er beskrevet i policen, herunder vognskifte, køretøjets art og anvendelse, tilbehør, vægt, antal HK, chiptuning af motor og nyværdi ved første registrering.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 11 – Ændringer i risikoen
11.1
(fortsat) Vi har til enhver tid ret til at besigtige bilen og at kræve bilens kilometerstand oplyst. Vi har endvidere ret til at indhente oplysninger om bilens kilometer stand fra værksted, synsmyndighed m.m.

 

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 11 -–Ændringer i risikoen
11.2
Årligt kilometerforbrug. I forbindelse med tegning af forsikringen og ved skade skal bilens kilometertæller aflæses og oplyses til os. Det oplyste gennemsnitlige årlige kilometerforbrug og kilometerstanden er noteret på policen.  Ved skade udregnes den gennemsnitlige årlige kørelængde i forhold til den senest registrerede aflæsning. Den gennemsnitlige årlige kørelængde beregnes som antal kørte kilometer delt med antal påbegyndte forsikringsår. Hvis det ved en kørselsskade, hvor føreren af bilen er helt eller delvist ansvarlig, viser sig, at det gennemsnitlige årlige kilometer-forbrug overstiger det aftalte, erstattes skaden forholdsmæssigt svarende til forholdet mellem den betalte præmie og den præmie der skulle have været betalt. Det maksimale fradrag kan dog højst udgøre 35.000 kr. (indeks 2008).

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 12 – Salg, udskiftning eller afmelding af bilen
12.2
Genoptagelse ved køb af anden bil. Anskaffer du en anden bil inden 2 år efter, at du har afhændet den forsikrede bil, bevarer du de rettigheder, du eventuelt har opnået i selskabet gennem skadefri kørsel.

Afsnit 6 - Salg eller afmelding af køretøjet
Ved anskaffelse af nyt køretøj til samme anvendelse inden for 3 år efter salg/afmelding kan forsikringen videreføres med de bestående rettigheder vedr. skadefri anciennitet. Øvrige vilkår reguleres samtidig efter selskabets gældende tarif og forsikringsbetingelser.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi giver samme vilkår i 3 år, hvor at det ved NEM er 2 år. 

Afsnit 13 – Friskader
13.1.1
Glas er dækket på kaskoforsikringen, men som en belastende skade, det vil sige du skal betale selvrisiko, og du må blive et ekstra år på det bonustrin du står på.

Afsnit 23 – Når skaden sker

Følgende påvirker ikke præmiereguleringen:

reparation af køretøjets frontrude ved stenslag

Glas er dækket på kaskoforsikringen også som en belastende skade, dog er reparation af forruden gratis hvis du har kaskoforsikring og er ikke belastende.

Afsnit 14 – Selvrisiko
14.1.2
Hvis du har valgt kaskodækning med udvidet glas, er din selvrisiko 1/3 af skadeudgiften til udskiftning af glasset. Vælger du reparation af glasskaden skal du ikke betale selvrisiko. 

Afsnit 14 – Glas Plus
Skader alene på køretøjets ruder. Ved udskiftning af forruden gælder dog en selvrisiko på 1.000 kr.

Du kan være anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Du kan se et eksempel længere oppe på denne side.

Afsnit 14 – Selvrisiko
14.2.2
Hvis selskabet har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos dig. Beløbet er forfaldent til betaling straks.

Afsnit 23 – Når skaden sker

Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette kaskodækningen med 14 dages varsel.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Afsnit 14 – Selvrisiko
14.3
Selvrisiko hvis føreren er under 25 år.
14.3.1 For skader der sker, mens bilen bliver ført af en person under 25 år, skal der betales 5.000 kr. mere end den selvrisiko du har valgt.

Afsnit 23 – Når skaden sker
Er føreren af køretøjet ikke fyldt 25 år på skadetidspunktet, gælder der dobbelt selvrisiko. Dobbelt selvrisiko gælder ikke, hvis føreren er forsikringstager, dennes ægtefælle/ samlever eller registreret bruger af køretøjet.

Du kan være anderledes stillet med Gjensidiges forsikring. Du kan se et eksempel længere oppe på denne side.

Afsnit 15 – Præmieregulering
15.1
Når du har valgt per-sonbilforsikring rykker du til et billigere præmietrin efter hvert skadefri år indtil du er på trin 11. Når du har stået på trin 11 i 3 skadefri år, rykker du til det billigste præmie-trin 12.
15.2 Hvis du får en skade, rykker du ikke til et dyrere præmietrin, men du bliver stående på samme præmietrin 1 år ekstra. Prisen forbliver fast – dog med tillæg af indeks.  Dette gælder dog ikke for friskader se pkt. 14.
15.3 Din præmie kan kun stige efter særskilt varsling i henhold til de almindelige regler.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Forsikringen har 4 præmietrin, hvor præmien på trin 4 er den billigste. Efter et skadefrit forsikringsår rykkes til nærmeste billigere præmietrin. Efter forsikringsår med skade fortsætter forsikringen på samme præmietrin det efterfølgende forsikringsår

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi har en kortere bonustrin stige, hvor der efter hvert skadefrit år, bliver rykket til et højere trin. I tilfælde af skader bliver du ikke rykket til et lavere bonustrin.

Ansvarsdækning
1.1.2
Personskader på passagerer og personskader på forsikringstager, når denne ikke er fører af bilen.

Ansvar
17.1
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, når køretøjet er i brug som motorkøretøj.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Kaskodækning
 

Kasko

 

2.2 Dækningen omfatter den forsikrede bil, med udstyr (almindeligt - og ekstraudstyr) for i alt 12.000 kr. efter nedenstående regler.

12.2.c Eftermonteret audio- og teleudstyr, fx musikanlæg, dvd-anlæg og navigationsudstyr, internet og andet sende- og modtageudstyr, med maks. det beløb der fremgår af policen. Udstyret skal være fastmonteret.

Du er bedre stillet med Gjensidiges forsikring. Vi dækker ekstra udstyr for 50.000 kr.

3.9 Fører uden kørekort.
3.9.1
Skader, der sker, mens bilen bliver ført af en person, der ikke har kørekort.
3.10 Forsikringen dækker dog skader, der sker jfr. pkt. 3.7, 3.8 og 3.9, hvis ikke forsikringstageren, den faste bruger eller et medlem af forsikringstagerens husstand var fører af bilen, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet. Denne uvidenhed må dog ikke skyldes grov uagtsomhed.

12.3.h Skade sket, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket, medmindre denne, den faste bruger, forsikringstagerens ægtefælle/ samlever eller et medlem af husstanden var fører af bilen eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

4.9.3 Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel:           

Alder:          
0-2 år   100 %
3-4 år   60 %
2-3 år   70 %
4 - år -  10 % pr. år

Afsnit 23 – Når skaden sker
Skadens størrelse ansættes til det beløb, det vil koste at sætte køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten betale en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte. Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid erstattes ikke.

Er skaden sket efter, at køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med de beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation.

Du kan være anderledes stillet, det afhænger dog af den konkrete skadessituation.  

Førerulykkedækning

Førerpladsdækning

Tidligere var der en general dækningssum på 350.000 kr., hvis føreren af din bil kommer til skade ved et solouheld. På din nye bilforsikring følger vi erstatningsansvarsloven. Det vil sige, at dækningssummen er variabel, men altid højere end 350.000 kr. og de nye dækningsvilkår er derfor en fordel for dig.

Vejhjælp
12.
Mulighed for lejebil. SOS Dansk Autohjælp tilbyder i nogle situationer muligheden for at du kan leje en bil via dem i tilfælde af uheld (”DinEkstraBil”). Brug af denne ordning er ikke dækket af forsikringen, og aftales og afregnes direkte med SOS Dansk Auto-hjælp.

Dette er ikke nævnt i betingelserne. Muligheden vil dog fortsat være en mulighed hos Gjensidige Vejhjælp.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Undtagelser
15.1
Selskabet tager forbe-hold for offentlige re-striktioner, strejker, lockout, ekstraordinæ-re rejse- og trafikfor-hold og force majeure.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

15.2 Forsikringen dækker ikke i forbindelse med deltagelse i rallies, motororienteringsløb, manøvreprøver eller lignende samt ved kørsel til skrotning. 

3.Øvelseskørsel, orien-terings-, præcisions- og økonomiløb

Forsikringen dækker skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår i forbindelse med:

a. øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er en betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og at kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. Kommer eleven i forbindelse med køreuddannelsen til kørekort, som fører af køretøjet, til skade under kørslen, vil skaden være dækket under ansvarsforsikringen.

b. kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb er dækket i Danmark. Kræver løbet justitsministeriets tilladelse, skal denne være givet, og de foreskrevne regler for løbet skal overholdes.

 

Konkurrencekørsel mv.

Forsikringen dækker ikke skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning dertil eller anden kørsel på bane eller område end den, der er nævnt under pkt. 3.a.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

15.3 Ved start-svigt/driftsstop, der skyldes dårlig vedligeholdelse, forbeholder selskabet og SOS Dansk Autohjælp sig ret til at afvise assistance.

Ikke nævnt specifikt i betingelserne, det vil dog være en konkret vurdering af Gjensidige Vejhjælp.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

15.4 Assistancebehov, der kendes på tidspunktet for første abonnementsbetaling, omfattes ikke af dækningen.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været.

Regres og bortfald af dækning
16.1
Selskabet og SOS Dansk Autohjælp har regresret over for eventuelle skadevoldere.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været

16.2 Har du hos andre krav på dækning af ydelser, der er omfattet af forsikringen, og er det for denne anden dækning er bestemt, at dækning bortfalder, hvis ydelsen kan opkræves andetsteds, gælder samme forbehold for denne forsikring.

Dette er ikke nævnt i betingelserne.

Du er stillet på samme måde, som du hele tiden har været