7 gode råd til at beskytte virksomhedens teknikrum

Teknikrum som indeholder virksomhedens eltavler, servere, styrings-, regulerings- og overvågningssystemer betragtes ofte som ”hjertet” af virksomheden, idet et nedbrud her, vil medføre fatale konsekvenser for driften og virksomheden.

Beskyt hjertet af din virksomhed

Selv en mindre brand i et teknikrum kan hurtigt resultere i skader af kritisk udstyr, som kan medvirke til et længerevarende driftsstop samt tab af vigtige data. Skaderne kan både opstå fra selve branden, som ikke bliver opdaget i tide, men der kan også opstå store sekundære skader fra f.eks. slukningsvand.

Du får derfor her 7 gode råd til sikring af ”hjertet” af jeres virksomhed  

1) Etablering af et automatisk rumslukningsanlæg

Et automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) fungerer ved at frigive en inert gas i det rum som anlægget skal beskytte, når der opstår brand. Gassen reducerer iltprocenten i rummet og slukker på den måde branden. På under 60 sekunder kan et rumslukningsanlæg slukke en brand helt og forhindre genantændelse. Det gør rumslukningsanlægget til en yderst effektiv slukningsmetode.

Rumslukningsanlæg med inert gas efterlader ingen former for følgeskader på hverken materialer, mennesker eller elektronik. Det betyder, at selv efter der har været en brand og rumslukningsanlægget har været aktiveret, er det muligt at genoptage arbejdet umiddelbart efter, at branden er slukket.

Et automatisk rumslukningsanlæg i et tavlerum er en effektiv løsning, som ofte kan etableres for under kr. 50.000,-. 

2) Tag løbende backup af data

Beskyt dine data, ved løbende at tage systematisk backup af data, programmering, systemer m.v. Det er vigtigt at backup-filen ikke er lokaliseret på samme sted som den data der tages backup af, benyt evt. en cloud-baseret løsning. Backup og generel sikring af data (cybersikkerhed) bør være en integreret del af virksomhedens sikkerhedspolitik og beredskabsplan.

3) Orden og ryddelighed i teknikrum

Teknikrum skal friholdes for oplag og må ikke anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende. Oplag, rod og uorden kan medvirke til brandspredning samt vanskeliggøre slukningsindsatsen, hvis oplaget hindrer personalets og redningsberedskabets frie bevægelighed.

Det bør ligeledes sikres, at der ikke forefindes vandbåret installationer i umiddelbar nærhed af elektrisk udstyr og installationer.

4) Opsætning af brandbekæmpelsesudstyr

De fleste brande er nemme at slukke i startfasen, såfremt der er brandbekæmpelsesudstyr til stede og det anvendes korrekt. Det anbefales derfor at der opsættes en egnet håndildslukker (f.eks. CO2) ved indgangen til teknikrum. Alt driftspersonale, bør endvidere deltage i et kursus om elementær brandbekæmpelse og herefter årligt, instrueres i placering og brugen af det brandbekæmpelsesudstyr der findes på virksomheden.

Brandbekæmpelsesudstyret kan med fordel suppleres med serieforbundne røgalarmer/ABA-anlæg eller lignede detektering som alarmerer personalet tidligt i et brandforløbet.

5) Termografering af el- og styretavler

Fejl og mangler i eltavler er en af de hyppigste årsager til brand, dette gælder både såvel ældre men også nye installationer. Det anbefales derfor, at el- og styretavler rengøres, efterses og termograferes mindst en gang om året. Termograferingen bør udføres af en certificeret termografør.

6) Lysbuevagt i eltavler

Installation af lysbuevagt eller gnistdetektor på sikringsgrupper i eltavler kan sikre en udkobling af elinstallationer, såfremt der opstår en lysbue, kortslutninger, kabelbrud eller lignende. En lysbuevagt kan derfor reducere omfanget af skader i en eltavle, samt reducere risikoen for en begyndende brand.

7) El-eftersyn

Hvis elektriske installationer ikke er udført eller vedligeholdt korrekt, kan der skabes varme, hvilket kan give anledning til en brand. Det anbefales at der løbende foretages en gennemgang af virksomhedens elinstallationer og det sikres at disse er lovlige, samt eventuelle ubenyttede installationer frakobles.

Sådan undgår i tyveri af IT-udstyr

Mange kommuner og skoler indkøber og udleverer tablets til eleverne. Her kan I læse gode råd og forholdsregler til, hvordan I kan minimere risikoen for tyveri.

Har I installeret et ABA?

ABA-anlæg begrænser udviklingen af en opstået brand og medvirker ofte til at den store katastrofe undgås. Bliv klogere på, hvordan I kan undgå store skader.