Navigation, søg og log ind

b8dde1

Etik og anti-korruption

Gjensidige har været, er og vil altid være et selskab, hvor alt det, vi foretager os, tåler dagens lys.

Derfor forventer vi en høj etisk standard af vores ansatte, vores repræsentanter, der optræder på vores vegne, samt alle vores samarbejdspartnere. Vi lægger også stor vægt på holdningsskabende aktiviteter for at forebygge korruption.

Etiske regler

En god forretningskultur og et positivt omdømme er en grundlæggende forudsætning for Gjensidiges virksomhed. Dette skal genspejles i alle aktiviteter.

Beslutninger og handlinger skal være styret af normer, værdier og etiske regler, som skal være i tråd med den almindelige retsopfattelse og den position, vi har som en betydelig samfundsaktør og leverandør af forsikringer på det skandinaviske marked.

Gjensidige har et sæt etiske regler, som beskriver selskabets værdigrundlag. Disse etiske regler er vejledende retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal handle for at overholde selskabets værdinormer. Vi har også en dedikeret e-mail-adresse, som alle ansatte kan henvende sig til, hvis de konfronteres med et etisk dilemma. 

Vores anti-korruptionsprogram

Korruption hindrer økonomisk udvikling, virker konkurrencehæmmende og undergraver både retsstaten og den demokratiske proces i et samfund. Hos Gjensidige accepteres der ingen former for korruption, der bryder med vores etiske regler og dette kan resultere i alvorlige konsekvenser for både de ansatte og selskabet. Vi lægger vægt på holdningsskabende arbejde og forebyggende aktiviteter.

Anti-korruptionshåndbog

Denne håndbog indeholder en overskuelig beskrivelse af det, man som ansat bør vide om korruption.

Oplæring

Alle ansatte får oplæring i anti-korruption, blandt andet ved hjælp af lederkurser, e-læringskursus og dilemmatræning. Hver enkelt leder har ansvar for at sætte dette på dagsordenen med jævne mellemrum. Gjensidiges afdeling for Internet-udredning bidrager med informationer og foredrag.

Varsling om korruptionshændelser

Gjensidige har en egen varslingskanal, som giver alle mulighed for at varsle anonymt. Vi opfordrer alle vores ansatte, samarbejdspartnere og eksterne leverandører til at varsle om forhold i forbindelse med vores virksomhed, som bør kritiseres. Eksempler herpå kan være at ansatte, samarbejdspartnere eller andre af Gjensidiges forretningsforbindelser ikke overholder love, regler eller vores etiske regler. Alle varsler håndteres af erfarne medarbejdere, som følger klare retningslinjer.

Gaver og andre fordele

Når en ansat hos Gjensidige modtager gaver eller andre fordele, som ikke stammer fra arbejdsgiveren, skal dette registreres i koncernens gave- og relationsaktivitetsregister – inklusive skønnet værdi.

Alle ansatte hos Gjensidige skal som regel være forsigtige med at tage imod gaver eller ydelser fra kunder eller leverandører. En medarbejder eller nærtstående må ikke modtage gaver med en værdi på over 500 kroner. Hvis der er fare for, at man kan tvivle på medarbejderens habilitet eller uafhængighed, må medarbejderen overhovedet ikke modtage gaven. Returnering af gaver skal selvfølgelig ske på en måde, som virker mindst muligt ærekrænkende over for den person, som har givet gaven.

En medarbejder må aldrig modtage nogen form for gave i forbindelse med forhandlinger eller som modydelse for forretningsmæssige aftaler, der er indgået med Gjensidige.  Når der gives gaver til forretningsforbindelser, gælder tilsvarende begrænsninger.

Dilemmatræning

Hver måned introduceres der et dilemma på Gjensidiges intranet. Hensigten er at bidrage til øget bevidsthed om korruption.  Derudover bruger Gjensidigeskolen dilemmaer aktivt i sin undervisning.

Risikoanalyse

Gjensidige har identificeret områder, som er særligt udsatte for risiko for korruption. Det er ledernes ansvar at igangsætte tiltag og kontrolforanstaltninger for at håndtere risiciene. Det allervigtigste tiltag til korruptionsbekæmpelse er kontinuerligt holdningsskabende arbejde. Anti-korruptionshåndbogen er et af hjælpemidlerne i denne forbindelse.

Korruptionsindikatorer

Korruptionsindikatorer er omhandlet i anti-korruptionshåndbogen. Alle ledere hos Gjensidige er ansvarlige for at sikre forsvarlig risikostyring og intern kontrol inden for deres ansvarsområde.

Gjensidige har et eget regelværk og rutiner for håndtering af korruptionshændelser.