Navigation, søg og log ind

d0debb

Vores forretningsområder

Skadeforsikring har været vores kernevirksomhed i mere end 200 år. I Norge tilbyder vi også pensionsprodukter for at støtte op om vores skadeforsikringsvirksomhed. Koncernen har seks forretningsområder.

Skadeforsikring i Danmark

Segment Danmark omfatter koncernens virksomhed i det danske privat-, erhvervs- og kommunale marked. Gjensidige har egen distribution i disse markeder, og distribution via en række samarbejdspartnere og mæglere. Vi er en veletableret aktør i det danske marked og er det 5. største selskab målt ud fra markedsandel.

Hovedprodukter

 • Bilforsikringer
 • Ejendomsforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Sundhedsforsikringer
 • Ulykkesforsikringer
 • Landbrugsforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribution

Gjensidige distribuerer skadeforsikringsprodukter i Danmark gennem vores eget salgsapparat og i samarbejde med partnere. Herudover sælger vi privatprodukter via en række samarbejdspartnere særligt indenfor rejseagenter, mobiltelefoniselskaber, bil- og boligdistribution. Privatmarkedet i øvrigt betjenes direkte via salgscentre og internet.

I det danske erhvervsmarked foregår salget i samarbejde med mæglere, telefoncentre og egne assurandører i markedet for små og mellemstore kunder og landbrugskunder.

Distribution i det kommunale marked foregår enten direkte eller via mæglere. Markedet er i stor grad baseret på udbudsrunder.

Fremtidsudsigter

Det danske skadeforsikringsmarked er relativt konsolideret og præget af både stærk konkurrence og højt pres på pris. For at skabe yderligere lønsomhed prioritere Gjensidige koncernen at styrke salgseffektiviteten og kundeloyaliteten, forbedre prisfastsættelsesmodeller og videreudvikle partnerstrukturen i den danske virksomhed. 

Vi vil arbejde med yderligere omkostningseffektivisering gennem digitalisering og automatisering. Forenkling af forretningsmodellen, organisationen, produkter og processer er væsentlig for at opnå en endnu mere effektiv drift. Implementering af et nyt kernesystem - påbegyndt i 2019 - vil være et væsentligt bidrag til dette arbejde.

Gjensidige vil søge muligheder for vækst i Danmark - både organisk og gennem værdiskabende opkøb.

Skadeforsikring Privat i Norge

Privatsegmentet tilbyder et bredt spekter af skadeforsikringsprodukter og -tjenester i det norske privatmarkedet, både indenfor tingforsikring og person- og livsforsikring. Produkterne sælges hovedsaglig gennem egne distributionskanaler, men også i samarbejde med mange partnere. Med loyale kunder og en stærk mærkevare er Gjensidige markedsleder i det norske skadeforsikringsmarked for privatkunder.

Hovedprodukter

 • Motorkøretøjsforsikring
 • Boligforsikringer
 • Personforsikringer
 • Fritidsforsikringer

Distribution

Gjensidige distribuerer produkter og tjenester via telefon, digitale løsninger og lokale kontorer, og kunden får en ensartet service uafhængig af kanalen. Lokalkontorerne tilbyder rådgivningstjenester indenfor forsikring og kan henvise forespørgsler om pension og opsparing til vores rådgivere på området.

Kunderne tilbydes produkter og tjenester via ét kontaktpunkt - noget som gør det enkelt for kunderne og samtidig styrker muligheden for salg af et bredere produktspekter. For at imødekomme ændringer i kundeadfærd og kundernes forventninger, lægger Gjensidige stærk vægt på videreudvikling af de digitale kundeprocesser.

Agenturer og partnere
Som et supplement til Gjensidiges egne kanaler distribueres produkter også gennem agenter og et stort antal bilforhandlere. Gjensidige har samarbejdsaftaler med flere store arbejdstager- og interesseorganisationer, som giver organisationsmedlemmerne fordele som kunder i Gjensidige

Fremtidsudsigter

Konkurrencen er stærk både fra etablerede forsikringsselskaber og mindre nicheaktører. Gjensidiges konkurrencekraft i det norske private marked er fortsat god.

Forskellige tiltag for at styrke kundeorienteringen yderligere, og bevare den stærke kundeloyalitet, vil også være helt centrale fremover. Vi vil fortsætte med at automatisere flere processer og udvikle digitale skadeanmeldelser, så kunderne kan få hurtige og rigtige skadeopgørelser. Vi vil udvikle bedre værktøj og metoder til dataanalyse, så vi kan give kunderne bedre og mere relevante råd - både i betjente og selvbetjente kanaler. Over tid forventer vi, at dette vil reducere omkostninger, øge salgseffektivitet og styrke kundetilfredsheden endnu mere. Vi vil også videreføre igangsatte prisjusteringer for at styrke lønsomheden.

Skadeforsikring Erhverv i Norge

Erhvervssegmentet tilbyder et bredt spekter af skadeforsikringsprodukter til erhvervskunder, landbrugskunder og den offentlige sektor i Norge. Salget sker primært gennem egne distributionskanaler, og kun 20% af præmievolumen er mæglerforretning. Gjensidige er markedsleder indenfor skadeforsikring til erhvervs- og landbrugsmarkedet i Norge. Halvdelen af kundeporteføljen består af små og mellemstore virksomheder og landbrugskunder. 

Hovedprodukter

 • Motorkøretøjsforsikringer
 • Bygningsforsikringer (inkl. egendele og driftstab)
 • Personforsikringer
 • Kyst og havbrugsforsikringer og transportforsikringer
 • Ansvarsforsikringer
 • Landbrugsforsikringer
 • Indskudspension fra Gjensidige Pensionsforsikring

Distribution

Gjensidiges erhvervskunder betjenes hovedsagelig direkte - enten gennem vores eget distributionsapparat eller via agenter og mæglere. 

Mange kontaktpunkter
Gjensidiges produkter og tjenester distribueres via telefon, digitale løsninger og regionale kontorer, og kunden får en ensartet betjening uanset kanalen. Forsikringskontorerne, kooperative brandkasser og sømandslaug varetager funktioner, der hvor lokalkendskab og personlig kontakt er vigtig. Gjensidiges sælgere ude i landet betjener i stigende grad mellemstore virksomheder. Kundecentrene betjener hovedsageligt små og mellemstore virksomheder. De håndterer både udgående salg og indgående kundehenvendelser via telefon og internet. 

Koncernkunder/mæglere (KKM)
KKM er en national kompetence- og relationsafdeling rettet mod mæglere og Norges største virksomheder. KKM har høj markeds- og fagkompetence med et stærkt fokus på risikovurdering og -styring. Kanalen tilbyder specialtilpassede løsninger for at dække kundernes behov, inkl. pensionsrådgivning.

Partnere
Gjensidige distribuerer også erhvervsprodukter gennem tilknyttede brandkasser, sømandslaug, agenturer og forhandlere. Distributionen sker under Gjensidiges egen mærkevare.

Fremtidsudsigter

Gjensidige har i de senere år slået sin position som markedsleder inden for erhverv og landbrug fast og er godt positioneret for fremtiden.

I erhvervssegmentet arbejdes der særligt med forbedret risikoprisfastsættelse og analytiske processer som værktøj for at styrke kundeaktiviteter. Kontinuerlige initiativer for at levere de bedste kundeoplevelser, i kombination med analysedrevet drift og driftseffektivitet, skal sikre en fremadskuende og kundeorienteret forretning.

Dette forretningsområde forventer en positiv præmieudvikling gennem 2019 pga. det positive xxx, som norsk økonomi er inde i.Tidligere og nye initiativer for prisfastsættelse forventes også at bidrage til præmievækst og forbedring af lønsomheden. Samtidig fortsætter arbejdet med at tilpasse vilkår og betingelser på produkterne.

Skadeforsikring i Sverige

Segmentet Sverige omfatter koncernens virksomhed i det svenske privat- og erhvervsmarked samt det kommunale marked. Gjensidige har egen distribution på disse markeder, og distribution via en række samarbejdspartnere og mæglere. Målt på markedsandele er vi det 7. største forsikringsselskab i Sverige.

Hovedprodukter

 • Motor
 • Egendom
 • Person
 • Ansvar
 • Ander

Distribution

I det svenske privatmarked distribueres forsikringer hovedsagelig gennem ind- og udgående telefoni, men også over internettet og gennem forsikringsaggregatorer og partnere.

På erhvervsmarkedet sker distributionen primært gennem forsikringsmæglere, mens en lille del foregår direkte.

Fremtidsudsigter

Det svenske marked er relativt konsolideret og præget af stærk konkurrence. Gjensidige prioriterer at skabe vækst og robust lønsomhed gennem digitalisering, automatisering af processer og kultur- og organisationsudvikling. 

Vi vil arbejde med reprising af porteføljen, forbedre vores prismodeller og kunderelationsaktiviteter, og koncentrere virksomheden om færre områder, specielt på erhvervsmarkedet. Når vores nye IT-kernesystem er implementeret vil vi realisere yderligere omkostningsreduceringer.

Gjensidige vil forsøge at styrke positionen i Sverige gennem organisk vækst samt værdiskabende opkøbsmuligheder.

Skadeforsikring i Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhed sælger skadeforsikringsprodukter til privat- og erhvervsmarkedet i Litauen, Letland og Estland. En stor andel af produkterne distribueres gennem eksterne kanaler som forsikringsagenter og mæglere, men vi distribuerer også gennem egne kanaler. Gjensidige er den femte største aktør i Baltikum - et umodent forsikringsmarked, hvor der forventes stærk vækst i takt med stigende levestandard.

Hovedprodukter

 • Motorkøretøjsforsikringer
 • Ejendomsforsikringer
 • Personforsikringer
 • Ansvarsforsikringer

Distribution

I de baltiske lande er de vigtigste distributionskanaler direkte salg via kontorer eller telefon samt salg via forsikringsagenter og mæglere. Salg via intranettet stiger, men udgør stadig en lille del af omsætningen.

Gjensidiges mål er at fortsætte med udviklingen af omkostningseffektive modeller med fokus på egne distributionskanaler, hvor vægten lægges på netbaserede løsninger og telefoni. Væksten skal primært drives af kundeorientering, øget breddesalg og tilgang til kunder gennem strategiske partnere. 

Fremtidsudsigter

Konkurrencen i de baltiske lande er intens, og prispresset forventes at fortsætte, og Gjensidige er godt positioneret til at tage del i de attraktive vækstmuligheder. Vi vil fokusere på at øge kundeloyaliteten i lønsomme segmenter ved hjælp af konkurrencedygtige tariffer og produktpakker. Tilgang til nye kunder gennem markedsføring og partneraftaler er også helt centralt. Omkostningerne skal fortsat reduceres, men vi ser nu konturerne af en konkurrenceposition, som vil give os mulighed for at tage del i markedsvæksten.

Gjensidige vil søge muligheder for vækst i Baltikum - både organisk og gennem værdiskabende opkøb.

Pension i Norge

Pension er et satsningsområde, som bidrager til, at Gjensidige kan være komplet leverandør af forsikrings- og pensionsprodukter til privat- og erhvervskunder. Virksomheden bidrager til at styrke kunderelationen og loyaliteten hos skadeforsikringskunderne. 

Hovedprodukter

 • Indskudsbaseret arbejdspension med tilhørende risikodækninger ved invaliditet og død
 • Privat pensionsopsparing
 • Individuel invaliditetspension 

Fremtidsudsigter

Markedet for indskudsbaseret pension er i vækst, og Gjensidige er godt positioneret for at tage del i det. Denne positive væksttakt i volume forventes at fortsætte. Vi vil tage markedsandele på pensionsmarkedet, som binder lidt kapital, takket være vores mærkevare, kundevenlige digitale løsninger og vores store portefølje af skadeforsikringskunder blandt små og mellemstore bedrifter. Vi forventer, at andelen af skadeforsikringskunder, som også er pensionskunder, vil fortsætte med at stige i år.