Mission, vision, strategi og mål

Gjensidige skal være et ledende skadeforsikringsselskab med virksomhed i Norden og Baltikum. Høj grad af kundeorientering skal kombineres med omkostningseffektiv drift. Bæredygtige valg og løsninger er en forudsætning for langsigtet værdiskabning.

Fusioner, opkøb og strategiske alliancer vil komplementere organisk vækst og hjælpe koncernen med at levere på strategiske mål. Rentabilitet skal fortsat prioriteres frem for vækst.

Vores mission

Gennem mere end 200 år har Gjensidige sørget for at skabe tryghed for kunderne ved at sikre liv, helbred og værdier på en bæredygtig måde. Det er vores mission. Vi har hele tiden bidraget med skadeforebyggende tiltag og hjælp, når skaden er sket. Vores erfaring og kompetence kommer hele samfundet til gode.

Vores vision

Gjensidiges vision er at vi skal kende kunden bedst og involvere os mest. Vi skal være det mest kundeorienterede skadeforsikringsselskab i Norden og Baltikum. Dette skal præge selskabets løsninger og udviklingsagenda og kendetegne Gjensidiges mærkevare.

Strategi

Styret i Gjensidige har fastsat koncernstrategien for de kommende år. Koncernstrategien danner rammerne for forretningsstrategier i de forskellige segmenter.

Styret har også fastsat mål for at sikre, at Gjensidige tilfredsstiller sine forpligtelser overfor forskellige interessenter. Styret har fastsat mål både for bæredygtighed og finansielle forhold. For at støtte op om disse mål er der også fastsat operationelle mål.

Strategisk platform

For at sikre konkurrenceevne og lykkes med langsigtet værdiskabelse skal vi kunne balancere kundeorientering med effektiv drift. Begge skal være baseret på en analytisk tilgang gennem hele værdikæden, og fundamentet for at lykkes med dette er et stærkt brand, teknologi/infrastruktur, der understøtter fleksibilitet og relevant ekspertise og kultur. En grundlæggende forudsætning for langsigtet værdiskabelse er bæredygtige valg og løsninger.

Nøgleelementer i vores strategiplatform (som du kan læse mere om i årsrapporten):

 • Kundeorientering
 • Effektiv drift
 • Analysedrevne forretningsprocesser
 • Mærkevareplatform
 • Teknologiplatform
 • Ledelse, kompetence og kultur
 • Socialt ansvar / bæredygtighed

Strategi frem mod 2025

I perioden frem til 2025 forventer vi, at forretningsmodellen og markedsaktørerne omkring os i det væsentlige vil være de samme. Gjensidige har forskellige positioner og forudsætninger for yderligere vækst og udvikling i segmenterne. Vi vil bruge best practice på tværs af segmenter, hvor dette er naturligt og hensigtsmæssigt. Rentabilitet går forud for vækst.

Nøgleelementer i vores strategi frem mod 2025, som du kan læse mere om i årsrapporten:

 • Kundens problemløser
 • Forbedrings- og udviklingsdagsordener
 • Segmenter strategier
 • Kapitalstrategi
 • Strukturel vækst

Læs mere om vores mål og strategi i årsrapporten på gjensidige.no.

 

Bæredygtighedsmål

Tryggere samfund Reducere CO2-intensitet Ansvarlige investeringer

Skadeforebyggelse

 • Andel af porteføljen der får rabat ved skadereducerende tiltag
 • Medvirke til mindst 1000 medieopslag om skadereducerende tiltag om året

Bæredygtige erstatninger

 • Årlig reduktion af CO2-intensitet i skadeprocesser
 • Årlig forøgelse i genbrugte materialer (tons)

 

 

 • Øge andelen af opfølgning af forvaltere med investeringer i selskaber på vores eksklusionsliste

 

Bæredygtige produkter

 • Andel  præmieindtægt kvalificeret som bæredygtig (EU-taksonomi)

   

Udnytte muligheder for digitalisering

 • Digitale skadeanmeldelser (Norge)
 • Papirløse kunder: 95%
   

 

 • Reduceret karbonaftryk i aktie- og ejendomsinvesteringer

Socialt ansvar

 • Give praktik og bidrage god integration for min. 4 personer
 • Bidrage til at børn og unge får lige muligheder
   

Reducere eget fodaftryk

 • Årlig reduktion i klimaudslip fra egen virksomhed, og klimaneutral fra og med 2020 ved køb af klimakvoter

   
 

Engagerede ansatte

 

 

Gjensidiges ansatte skal være blandt de 25% mest engagerede på finansområdet.

Positiv udvikling på oplevet mangfoldighed. 
Positiv udvikling på oplevet innovation.

God forretningsstyring


 

Combined ratio: Se tabel nedenfor.
Årlig reduktion i kundeklager.
Ingen bøder for overtrædelse af GDPR, korruption og hvidvaskning

 

Finansielle mål

Tema Mål
Combined ratio (1) 86-89% (2)
Omkostningsandel (1) <15%
Solvensmargin internmodel 150-200%
Egenkapitalafkast efter skat >20% (3)
Forsikringsresultat udenfor Norge 750 mio. NOK i 2022 (4)
Udbytte i Norge

Nominelt højt og stabilt. 
Uddelingsgrad >80% over tid

1) Defineret som alternativt resultatmål (AMP). AMP-er er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokumentet "AMPs Gjensidige Forsikring Group"

2) Forudsat årlige afviklingsgevinster omkring 1 mia. NOK frem til 2022. Svarende til 90-93% givet nul afviklingsgevinster efter 2022

3) Svarende til >16% givet nul afviklingsgevinster efter 2022

4) Ikke medregnet afviklingsgevinster

 

Operationelle mål

Følgende operationelle mål skal understøtte koncernens finansielle mål:

Tema Mål 2022
Kundetilfredshed >78, koncern
Kundefastholdelse >90%, Norge
>85%, udenfor Norge
Salgseffektivitet +10%, koncern
Automatiserede tariffer 100%, koncern
Digitale skadeanmeldelser 80%, Norge
Automatiserede skadesager 64%, Norge
Erstatningsomkostninger Reducere med 500 mio. NOK, koncern

 

Bestyrelsen (på norsk Styret)

Bestyrelsen (på norsk Styret) i Gjensidige koncernen har 10 medlemmer, hvoraf tre er medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet efter indstilling fra en nomineringskomité og vedtægternes krav til bestyrelsens sammensætning mht. kompetencer, køn, alder og geografisk tilhørsforhold. Formand for bestyrelsen vælges af repræsentantskabet.

Bestyrelsens arbejde følger en fastlagt årsplan i overensstemmelse med den fastsatte bestyrelsesinstruks. Der er planlagt ni faste møder hvert år, og herudover afholdes ekstraordinære møder, hvis sager eller situationer kræver det. Læs mere om Styret og de 10 medlemmer på gjensidige.no  

Ejere

Gjensidige er noteret på Oslo Børs. 

Gjensidigestiftelsen er vores største ejer med en ejerandel på 62,2 procent. Gjensidige stiftelsen har et vedtægtsbestemt ejerskab i Gjensidige på minimum 60 procent og skal bidrage til ejermæssig stabilitet og forudsigelighed.

Her kan du se de 20 største aktieejere, som er registreret i VPS og efter analyse af aktieejerregistret (du videresendes til vores norske hjemmeside).

Gjensidigestiftelsens rolle

I et gensidigt forsikringsselskab ejes selskabet af kunderne. Da Gjensidige blev omdannet til et norsk "allmennaksjeselskap" (ASA) i juni 2010, blev kundernes ejerskab videreført gennem Gjensidigestiftelsen. Kunderne vælger, og kan vælges til, stiftelsens generalforsamling og bestyrelse.

Formål og virksomhed (fra Gjensidigestiftelsens vedtægter):

 1. Stiftelsen er en finansstiftelse og skal udføre de opgaver, lovgivningen og vedtægterne til en hver tid pålægger stiftelsen

 2. Stiftelse skal, som største aktieejer i Gjensidige Forsikring ASA (herefter Gjensidige), udøve et langsigtet ejerskab og videreføre kunderepræsentationen i selskabet. Ejerskab udøves i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for selskabsledelse og inden for de rammer og retningslinjer, der er fastlagt af generalforsamlingen. Ejerskabet skal mindst udgøre 60 procent af de udstedte aktier i Gjensidige.

 3. Stiftelsen skal gennem gavetildelinger fremme tryghed, sundhed og andre almennyttige formål i overensstemmelse med stiftelsens grundværdier, som er "Forebyggende - Udviklende - Aktivitetsskabende - Samfundsopbyggende".

 4. Stiftelsen skal videreformidle ordinært udbytte som modtages som ejer af aktier i Gjensidige til skadeforsikringsselskabets kunder med bosted eller virksomhed i Norge (herefter kaldt kunder), for forsikringer som er tegnet under Gjensidiges brand. Udbyttet fordeles mellem kunderne efter regler fastsat af stiftelsens generalforsamling.

 5. Stiftelsen skal søge at opnå markedsmæssig afkast på sin egenkapital.

Ansatte

Vi har virksomhed i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Pr. 31. december 2020 var der ca. 3.676 ansatte i koncernen:

 • 1.917 i skadeforsikringsvirksomheden i Norge 
 •    742 i Danmark
 •    248 i Sverige
 •    682 i Baltikum (agenter ikke medregnet)
 •      87 i Gjensidige Pension og sparing, Norge 

Markedsandele

Markedsandelene beregnes af brancheorganisationer i hvert enkelt land. Her finder du links til de hjemmesider, hvor markedsandele bliver offentliggjort:

Norge Finans Norge og Sjøassurandørernes Centralforening (CEFOR)  

Danmark Forsikring og Pension

Sverige Försäkringsförbundet

Letland Latvian Insurers Association

Litauen The Bank of Lithuania

Estland Financial Supervision Authority