Hop til indhold

Mission, vision, strategi og mål

Gjensidige skal være et ledende skadeforsikringsselskab med virksomhed i Norden og Baltikum. Høj grad af kundeorientering skal kombineres med omkostningseffektiv drift. Bæredygtige valg og løsninger er en forudsætning for langsigtet værdiskabning.

Fusioner, opkøb og strategiske alliancer vil komplementere organisk vækst og hjælpe koncernen med at levere på strategiske mål. Rentabilitet skal fortsat prioriteres frem for vækst.

Vores mission

Gennem mere end 200 år har Gjensidige sørget for at skabe tryghed for kunderne ved at sikre liv, helbred og værdier på en bæredygtig måde. Det er vores mission. Vi har hele tiden bidraget med skadeforebyggende tiltag og hjælp, når skaden er sket. Vores erfaring og kompetence kommer hele samfundet til gode.

Vores vision

Gjensidiges vision er at vi skal kende kunden bedst og involvere os mest. Vi skal være det mest kundeorienterede skadeforsikringsselskab i Norden og Baltikum. Dette skal præge selskabets løsninger og udviklingsagenda og kendetegne Gjensidiges mærkevare.

Vores strategiske prioriteringer

For at lykkes med at skabe langsigtet værdiskabning mener vi, at skala, størrelse og nordisk tilstedeværelse bliver endnu vigtigere i årene fremover. Samtidig skal vi opretholde og videreudvikle vores unikke position og relation til kunderne.

Koncernstrategien sætter derfor søgelys på tre strategiske prioriteringer:

 • Vi skal udbygge vores stærke og unikke position i Norge
 • Vi skal styrke lønsomhed og vokse udenfor Norge
 • Vi opretholder kapitaldisiplin og attraktive udbytter

Vores strategiske prioriteringer bør ses som et integreret sæt af aktiviteter, der skal skabe værdi for alle Gjensidiges interessenter.

Læs mere om vores mål og strategi i årsrapporten på gjensidige.no.

 

Bæredygtighedsmål

Gjensidiges vigtigste bæredygtighedsmål:

 • Tryggere samfund; 80% af præmieindtægterne fra produkter, som omfattes af EUs taksonomi for skadeforsikring, skal være bæredygtige inden 2025.
 • Bæredygtige erstatninger: 35% reduktion i klimaudslip, der er knyttet til erstatninger inden 2025, sammenlignet med 2019
 • Ansvarlige investeringer; Netto nuludslip i investeringsporteføljerne inden 2050.

 

Finansielle mål fra 2023

TemaMål
Combined ratio*< 84%
Omkostningsandel*<14%
Solvensmargin internmodel150-200%
Egenkapitalafkast efter skat>20%

*) Defineret som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet i dokumentet "APMs Gjensidige Forsikring Group 2022 på gjensidige.no/rapportering

 

 

Operationelle mål 2025

Følgende operationelle mål skal understøtte koncernens finansielle mål:

Kundeorientering

 • Kundetilfredshed, koncern > 78
 • Kundefastholdelse:
  • Norge > 90%
  • Udenfor Norge > 85%

Effektive og bæredygtige processer

 • Digitaliseringsindeks, koncern > 10% årligt
 • Digital skadeanmeldelse, koncern > 85%
 • Automatiserede skadeprocesser*, Norge > 70%
 • Reducere eget klimaudslip
 • Engagementscore ansatte

*Proces efter at skader er rapporteret

Bestyrelsen (på norsk Styret)

Bestyrelsen (på norsk Styret) i Gjensidige koncernen har 10 medlemmer, hvoraf tre er medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen er valgt af repræsentantskabet efter indstilling fra en nomineringskomité og vedtægternes krav til bestyrelsens sammensætning mht. kompetencer, køn, alder og geografisk tilhørsforhold. Formand for bestyrelsen vælges af repræsentantskabet.

Bestyrelsens arbejde følger en fastlagt årsplan i overensstemmelse med den fastsatte bestyrelsesinstruks. Der er planlagt ni faste møder hvert år, og herudover afholdes ekstraordinære møder, hvis sager eller situationer kræver det. Læs mere om Styret og de 10 medlemmer på gjensidige.no  

Ejere

Gjensidige er noteret på Oslo Børs. 

Gjensidigestiftelsen er vores største ejer med en ejerandel på 62,2 procent. Gjensidige stiftelsen har et vedtægtsbestemt ejerskab i Gjensidige på minimum 60 procent og skal bidrage til ejermæssig stabilitet og forudsigelighed.

Her kan du se de 20 største aktieejere, som er registreret i VPS og efter analyse af aktieejerregistret (du videresendes til vores norske hjemmeside).

Gjensidigestiftelsens rolle

I et gensidigt forsikringsselskab ejes selskabet af kunderne. Da Gjensidige blev omdannet til et norsk "allmennaksjeselskap" (ASA) i juni 2010, blev kundernes ejerskab videreført gennem Gjensidigestiftelsen. Kunderne vælger, og kan vælges til, stiftelsens generalforsamling og bestyrelse.

Formål og virksomhed (fra Gjensidigestiftelsens vedtægter):

 1. Stiftelsen er en finansstiftelse og skal udføre de opgaver, lovgivningen og vedtægterne til en hver tid pålægger stiftelsen

 2. Stiftelse skal, som største aktieejer i Gjensidige Forsikring ASA (herefter Gjensidige), udøve et langsigtet ejerskab og videreføre kunderepræsentationen i selskabet. Ejerskab udøves i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper for selskabsledelse og inden for de rammer og retningslinjer, der er fastlagt af generalforsamlingen. Ejerskabet skal mindst udgøre 60 procent af de udstedte aktier i Gjensidige.

 3. Stiftelsen skal gennem gavetildelinger fremme tryghed, sundhed og andre almennyttige formål i overensstemmelse med stiftelsens grundværdier, som er "Forebyggende - Udviklende - Aktivitetsskabende - Samfundsopbyggende".

 4. Stiftelsen skal videreformidle ordinært udbytte som modtages som ejer af aktier i Gjensidige til skadeforsikringsselskabets kunder med bosted eller virksomhed i Norge (herefter kaldt kunder), for forsikringer som er tegnet under Gjensidiges brand. Udbyttet fordeles mellem kunderne efter regler fastsat af stiftelsens generalforsamling.

 5. Stiftelsen skal søge at opnå markedsmæssig afkast på sin egenkapital.

Ansatte

Vi har virksomhed i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. Pr. 31. december 2022 var der ca. 4.248 ansatte i koncernen:

 • 2.004 i skadeforsikringsvirksomheden i Norge 
 •    860 i Danmark
 •    247 i Sverige
 •    683 i Baltikum (agenter ikke medregnet)
 •     347 i øvrige forretningsområder 

Markedsandele

Markedsandelene beregnes af brancheorganisationer i hvert enkelt land. Her finder du links til de hjemmesider, hvor markedsandele bliver offentliggjort:

Norge Finans Norge og Sjøassurandørernes Centralforening (CEFOR) 

Danmark Forsikring og Pension

Sverige Försäkringsförbundet

Letland Latvian Insurers Association

Litauen The Bank of Lithuania

Estland Financial Supervision Authority