Navigation, søg og log ind

d0debb

Få styr på arbejdsskadeforsikring

Det er lovpligtigt for en arbejdsgiver, at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, så de er dækket hvis de kommer ud for en ulykke på jobbet. Få et overblik over de forskellige dækninger inden for arbejdsskadeforsikring. Så er du godt forberedt.

Refusion af fremtidige og afholdte udgifter

Refusion af afholdte og fremtidige udgifter til sygebehandling, genoptræning og anskaffelse af hjælpemidler dækker:

• Udbedring af tandskade

• Behandlinger hos kiropraktor og eller fysioterapeut

• Udgifter til kørestole, proteser, briller og lignende hjælpemidler

Forudsætningen for erstatning er, at udgifterne ikke er dækket efter sundhedsloven eller er led i en behandling på et offentligt sygehus.

Erstatningen er et engangsbeløb.

Godtgørelse for varige mén

• Godtgørelsen beregnes ud fra den grad af invaliditet, skaden har forsaget

• For at kunne modtage en erstatning kræves minimum 5 % invaliditet

• Ved 100 % invaliditet udbetales 841.500 kr.

• Maksimal invaliditet er 120 %

Obs: Beregning af méngodtgørelse under alternative forudsætninger kan gennemføres på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Erstatning for tabt erhvervsevne

• Godtgørelse for tab af erhvervsevne.

• For at kunne modtage erstatning skal minimum 15 % af erhvervsevnen være mistet

• Erstatningen kan enten udbetales i rater over en tidsbestemt periode eller som en engangssum

• Erstatningssummen afhænger også af tilskadekomnes nuværende løn på skadestidspunktet

Obs: Beregning af erhvervsevnetabserstatningen under alternative forudsætninger kan gennemføres på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

Overgangsbeløb ved dødsfald

• Der udbetales en engangssum til ægtefælle eller samlever (når samlivet har varet minimum to år ved dødsfald)

• Overgangsbeløbet kan under særlige omstændigheder gives til en anden efterladt person

• Beløbets størrelse er på 158.500 kr.

Erstatning for tab af forsørger

• Erstatningen kan gives til en efterladt ægtefælle/samlever/børn, hvis arbejdsulykken har resulteret i dødsfald

• Erstatningen udbetales som engangsbeløb eller tidsbestemt løbende ydelse

Godtgørelse til efterladte

• Denne erstatning kan gives til de efterladte, som stod den afdøde særligt nær

• Erstatningen består af et engangsbeløb

• Godtgørelsen gives, hvis arbejdsskaden har betydet, at skadelidte er omkommet, og at dødsfaldet er forsaget bevidst eller ved grov uagtsomhed