Navigation, søg og log ind

d0debb

Få overblik over din løsøreforsikring

Her kan du få et overblik over de forskellige elementer en løsøreforsikring kan indeholde og hvad de dækker. Du kan også læse mere om driftstabsforsikring og meromkostningsforsikring, som er et godt supplement til din løsøreforsikring.

Brandforsikring

Dækker skader på dit løsøre som følge af

 • Brand
 • Eksplosion
 • Direkte lynnedslag

Vandskadeforsikring

Dækker skader på dit løsøre som følge af

 • Vand fra sky- og tøbrudsskader,
 • Storm, skypumpe og mulig forsaget nedbørsskade, der tilfældigt lækker fra røranlæg
 • Olie og kølervæske, der tilfældigt lækker fra olietank, oliefyr, køleskab eller køleanlæg

Tyveriforsikring

Dækker tabt løsøre eller skader på løsøre som følge af indbrud samt hærværksskader i forbindelse med indbrud, ran, overfald og røveri.

Kortslutningsforsikring

Dækker skader på dit løsøre som følge af

 • Kortslutning
 • Overspænding
 • Induktion
 • Anden elektrisk installation

Dækker ikke: administrativ IT og store produktionsmaskiner.

Køle- og frysedækning

Dækker varer, som opbevares i køle- og fryseanlæg, der ved fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse eller anden pludselig uforudset hændelser skal erstattes.

Vær opmærksom på at kravene til køle- og fryseanlæg er overholdt.

Pavilloner, containere mv

Dækker skader forårsaget af brand, vand eller ved tyveri af pavilloner, containere og skurvogne med indhold, som befinder sig på forsikringssteder nævnt i policen.

Pludselig skadeforsikring

Dækker pludselig uforudset og udefrakommende skade på løsøre i bygninger.

Låseomstilling

Dækker omkostninger til omstilling af låse og udskiftning af nøgler, som forvinder under indbrud, ran eller røveri.

Retshjælp

Dækker dine udgifter til advokater under tvister (uenighed af retslig art) med fx leverandører og kunder.

Underforsikringsgaranti

Underforsikringsgarantien træder i kraft når det forsikrede overstiger forsikringssummen med mere end 25 %.

Det er en betingelse, at løsøresummen er fastsat korrekt ved forsikringsårets start.

Ambulant løsøre (Brand, vand og tyveri)

Udvider din løsøreforsikring til at dække andre steder end selve forsikringsstedet ved skade som skyldes brand/vand/tyveri

Bemærk at 15 % af forsikringssummen maksimalt er 250.000 kr.

Ved behov kan du købe Udvidet ambulant løsøre for større dækning end standardsummen på maksimalt 250.000 kr.

Arbejdspladsdækning

Udvider din løsøreforsikring til at omfatte redskaber, værktøj og materieller på arbejdspladserne, hvis de låses inde i bygning/skurvogn/container.

Brandfarlige væsker og gasser

Udvider din løsøreforsikring til at dække ved tab af brandfarlige væsker og gasser samt opbevaringsbeholdere.

Transportdækning

Udvider din løsøreforsikrings geografiske dækningsområde til hele Danmark.

Dækningen gælder ved pludselige og uforudsete hændelser under transport og ophold, under bilens henståen, under opbæring, henbæring og nedbæring i forbindelse med transport.

Driftstab

En driftstabsforsikring dækker

 • Tab ved nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser, som skyldes, at løsøret eller de bygninger, hvori løsøret befinder sig, rammes af en erstatningspligtig skade.
 • Ekstraomkostninger med henblik på at undgå tab grundet nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser.

Driftstab - løn

Du kan udvide din driftstabsforsikring til at omfatte lønomkostninger til dine medarbejdere (funktionærer og ikke-funktionærer), der grundet skade ikke kan arbejde, men vil bevare ansættelsesforholdet.

Meromkostningsforsikring

Dækker dine ekstraomkostninger med henblik på at undgå tab grundet nedgang i omsætning af varer og tjenesteydelser.