Hop til indhold

Skræddersyede forsikringer til medlemmer af DI Byggeri

Bliv klogere på de særlige dækninger og bestil et uforpligtende tilbud. 

Har du spørgsmål, er vi klar til at besvare dem på telefon 70 26 16 60.

Autoforsikring

Forsikringen tegnes for både privat-, erhvervsbiler og arbejdsmaskiner.

Derudover forsikres trailere, skurvogne samt campingvogne og motorcykler.

Følgende dækninger tilbydes

 • Ansvar - lovpligtig
 • Kasko inkl. brand
 • Brand alene (dog ikke for biler)
 • Fastpræmie - altså forsikring uden bonusregulering ved enhver skade.

Fastpræmieforsikring kan dog kun tilbydes, hvis det følgende er opfyldt:

 1. Køretøjet må ikke have haft skader de seneste 4 år
 2. Køretøjet skal på indtegningstidspunktet have været forsikret på elite-trin (højeste bonus) i minimum 2 år.

Ansvarsdækningen er lovpligtig også på selvkørende maskiner, uanset om disse er indregistreret eller ej.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringer er lovpligtig for alle virksomheder, der har ansatte - uanset ansættelsens varighed og lønaftaler. Forsikringen dækker således virksomheden mod enhver forpligtelse efter "lov om forsikring mod arbejdsskade".

Arbejdsskadeforsikringen yder erstatning for de mén, den ansatte pådrager sig som følge af en arbejdsulykke, der opstår i arbejdstiden.

I A/S og ApS er også indehaveren (direktøren) omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

I I/S og i personligt ejede virksomheder kan indehaveren medtages under arbejdsskadeforsikringen efter anmodning herom blive omfattet.

Arbejdsskadeforsikringen er opdelt i to selvstændige dækninger

 • ulykkesdækning
 • erhvervssygdomsdækning (AES)

Ulykkesdækningen omfatter skader, der opstår pludseligt og som følge af en pludselig påvirkning - "her og nu påvirkning" - typisk slag, fald, forvridninger osv. Præmien for ulykkesdækningen opkræves af Gjensidige.

Erhvervssygdomsdækningen omfatter skader, der opstår som følge af vedvarende belastninger - længere tids påvirkning - typisk rygskader, muskelskader, støvlunger, eksem osv. Præmien for erhvervssygdomsdækningen opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring - AES.

HelbredJOB

HelbredJOB sikrer medarbejderne en række dækninger:

Operation og hospitalsophold Efter lægehenvisning. I forbindelse med operation eller anden behandling på hospital dækkes lægeligt rimelige og nødvendige udgifter. Rejseomkostninger og rejseservice Hvis du af medicinske årsager ikke kan transportere dig selv, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport og ophold. Efterbehandling, hjælp i hjemmet og rekreation HelbredJOB dækker med indtil 50.000 kr. per skade rimelige og nødvendige omkostninger til efterbehandling, hjemmesygeplejerske og genoptræning samt medicinsk rekreations- og kurophold.   Speciallægekonsultation og behandling HelbredJOB dækker rimelige og nødvendige udgifter til lægehenvist undersøgelse og behandling hos speciallæge efter konsultation hos egen læge. Medicin Efter hospitalsindlæggelse, eller ambulant operation, dækkes udgifter til lægeordineret medicin i indtil 6 måneder. Medicinske hjælpemidler HelbredJOB dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidige lægeordinerede hjælpemidler med indtil 50.000 kr. per skade. Lægeordinerede proteser dækkes med indtil 10.000 kr

Byggeskadeforsikring

En byggeskadeforsikring gælder fra det tidspunkt, hvor boligen bliver overdraget til ejeren, eller når den første beboer officielt flytter ind.

Ejeren af en privat bolig har fra det tidspunkt 10 år til at opdage og få udbedret væsentlige byggeskader, som skyldes konstruktionsmæssige fejl og mangler ved opførslen af byggeriet, hvis forsikringen skal dække omkostningerne. Det gælder også selvom den ansvarlige professionelle bygherres virksomhed stadig findes. 

Byggeskadeforsikringen dækker udgifter til

 • konstatering af byggeskade fx juridisk og teknisk bistand
 • udbedringen af væsentlige byggeskader både fra projekteringen og selve udførelsen
 • genhusning og opbevaring af privat indbo i indtil 1 år, mens fejlen bliver udbedret

Bygningsforsikring

Bygningsforsikringen er en standardforsikring, der omfatter egne erhvervsejendomme anvendt til eget erhverv.

Bygningsforsikringen dækker

 • Bygningsbrand
 • Anden bygningsbeskadigelse (ABB)
 • Insekt og svamp (I/S) - med forbehold for konsulentgodkendelse

Derudover er det følgende automatisk også dækket af forsikringen

 • Huslejetab
 • Husejeransvar, dog kun hvis ABB er tegnet
 • Restværdierstatning
 • Erstatning for forøgede byggeudgifter
 • Oprydningsomkostninger
 • El - skadedækning

Ønsker i at tilpasse forsikringen med flere dækninger? Bygningsforsikringen kan udvides til at omfatte flg. dækninger - dog med forbehold for konsulentgodkendelse.

 • Udvidet rørskadedækning
 • Glas og sanitetsdækning
 • Forureningsansvar

Erhvervs- og produktansvarsforsikring

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen sikrer virksomheden økonomisk, hvis virksomheden bliver gjort til ansvarlig i en erstatningssag.

Hvis virksomhedens medarbejdere ved et uheld forårsager skade på personer eller ting, dækker forsikringen det erstatningsansvar, som i den anledning påføres virksomheden.

Erhvervsansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for skader opstået under arbejdets udførelse.

Produktansvarsforsikringen dækker erstatningsansvar for skader på personer eller ting opstået efter arbejdets aflevering og som skyldes fejl i det leverede.

Forsikringen omfatter også virksomhedens indehaver uanset virksomhedstype. Forsikringen dækker i hele Europa. Dækningsudvidelse til lande uden for Europa kan tilbydes.

Forsikringen dækker ikke de skader, som sker på lånte eller lejede genstande, på de bygningsdele der arbejdes på eller på eget arbejde. Forsikringen dækker heller ikke skader, som er en uundgåelig konsekvens af manglende omtanke.

Kriminalitetsdækning

Kriminalitetsdækning sikrer virksomheden mod økonomisk Kriminalitet begået af dine ansatte.

Dækningen sikrer både mod underslæb og ansattes økonomiske kriminalitet overfor virksomhedens kunder.

En forholdsvis ny kriminalitetsform er netbanksindbrud. En forbrydelse - hvor gerningsmanden sjældent findes og hvor forbrydelsen ofte begås fra udlandet. Dette gør det endnu sværere at finde gerningsmanden og helt umuligt at få tabet godtgjort.

Private forbrugere, som udsættes for netbanksindbrud, er dækket for tabet gennem den bank som forbrugeren benytter. Derimod er der ikke nogen dækning for erhvervsvirksomheder, som selv må bære tabet.

Vi har udviklet en forsikring, der dækker virksomhedens tab ved netbanksindbrud.

Forsikringen dækker bl.a.:

 • Underslæb
 • Økonomisk kriminalitet begået af ansatte overfor virksomhedens kunder
 • Netbanksindbrud 

Energivejledning

DI Byggeri tilbyder sine medlemmer en uddannelse som Energivejleder. Et uddannelsestilbud som mange medlemsvirksomheder benytter sig af.

Men som energivejleder skal man være opmærksom på det erstatningskrav, som kan fremkomme hvis det viser sig, at den besparelse som er stillet kunden i udsigt ikke opnås.

Som eksempel kan nævnes, at kunden stilles i udsigt at en investering i f.eks. ekstra isolering vil kunne tjenes hjem i løbet af 10 år. Det viser sig imidlertid at, tilbagebetalingstiden i stedet er 15 år. Derved får kunden et økonomisk tab, som er muligt at beregne.

Det beregnede tab vil den private kunde med rette kunne rejse overfor Energivejlederen.

I alle forsikringsselskabers normale vilkår for Erhvervs- og produktansvarsforsikring fremgår, at forsikringen ikke dækker formuetab, hvorfor ovennævnte krav ikke vil kunne dækkes af forsikringen. Men hos Gjensidige kan du få adgang til en forsikring, der dækker netop dette.

Erhvervsforsikring

Denne forsikring er specielt tilpasset dækningsbehovet hos stort set alle DI Byggeris håndværksvirksomheder. Dog er forsikringen ikke altid egnet for medlemmer af DI Byggeris andre sektioner. Disse medlemmer tilbydes i stedet en "skræddersyet " individuel dækning.

Forsikringen omfatter virksomhedens løsøre, dvs. maskiner, kontor- og edb-udstyr, inventar, varelagre samt øvrigt driftsudstyr. Derudover opfylder forsikringen det, i Træ og Industrioverenskomsten angivne krav til forsikring af svendeværktøj.

Forsikringen dækker bl.a. 

 • brandskade
 • storm- og vandskade
 • indbrudstyveri
 • all-risksskader (maskinkasko)
 • kortslutningsskader i kontorudstyr, herunder EDB
 • udskiftning af låse (Nøgletab)

Forsikringen dækker også udgifter i forbindelse med dækningsberettigede skader til det følgende

 • Driftstab
 • Oprydningsomkostninger, herunder forureningsbekæmpelse
 • Udgifter til genfremstilling af arkiver, kartoteker og tegninger m.m.

Forsikringen kan udvides til at omfatte lånt eller lejet udstyr, skurvogne, stilladser og selvkørende arbejdsmaskiner. 

Forsikringen kan også udvides til at omfatte simpelt tyveri af entreprenørmateriel.

Entrepriseforsikring

Det er en forudsætning at erhverv/produktansvarsforsikring er tegnet. Denne forsikring bliver kun udbudt af Gjensidige.

Forsikringen omfatter alle de byggeopgaver, virksomheden påtager sig og dækker skaderne på virksomhedens eget arbejde, herunder tyveri af byggematerialer, som din virksomhed har leveret og som befinder sig på byggepladsen. Forsikringen dækker yderligere hærværk på materialer og arbejde.

Forsikringen dækker endvidere skade opstået på byggematerialer, når disse er under indenlandsk transport, samt skade på bygherrens eksisterende bygninger. Forsikringen dækker ikke brand- og stormskader samt underentreprenører.

Fordele ved den løbende entrepriseforsikring:

 • Dækker løbende i hele forsikringsperioden.
 • Hver enkel entreprise skal ikke oplyses. Manglende dækning undgås.
 • Tyveridækning af materiale under "åben himmel"
 • Hærværksdækning
 • Skade på eksisterende bygning er meddækket 

Sundhedsforsikring

Sundhedsforsikringen er en behandlingsforsikring, som giver medarbejderne adgang til hurtig behandling og diagnosticering hos fx speciallæger og fysioterapeuter.

Kunne du tænke dig at være sikret adgang til landets bedste og mest anerkendte privathospitaler, hvis du skulle blive ramt af en alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde? Det kan du med vores operationsforsikring. Få undersøgelse og operation inden for typisk 14 dage. Du skal kun tænke på at blive rask igen, vi sikrer dig en hurtig og smidig behandling.

Vores operationsforsikring er specielt relevant for dig, som driver selvstændig virksomhed, og vi har lavet forskellige forsikringstyper alt efter dit behov og du kan vælge at forsikre dig selv, dine ansatte og din familie.

Så slipper du for bekymringerne om ventelister og længerevarende sygemeldinger, hvis du, dine medarbejdere eller din ægtefælle eller børn skulle blive alvorligt syg og må vente i måneder på at få den nødvendige undersøgelse og behandling.

Vigtigt at vide om forsikringen

 • Ingen selvrisiko
 • Vi betaler op til 3 millioner kroner for at få dig på benene igen.
 • Ingen tidsmæssig begrænsning. Vi betaler, indtil du er færdigbehandlet.
 • Delvis fradragsberettiget

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker medarbejderne ved ulykker enten i arbejdstiden eller hele døgnet, og kan også tilbydes til medarbejdernes familier. 

Forsikringen kan enten tegnes som Heltidsdækning eller Fritidsdækning for alle medlemmer af DI Byggeri. Ydermere kan ægtefæller/samlever, børn samt medejere af virksomheder forsikres.

Arbejdstidsbegrebet for indehavere/direktører i personligt ejede virksomheder og interessentsskaber kan være meget flydende. Det kan derfor i forbindelse med en ulykke være særdeles kompliceret at fastlægge, om ulykkestidspunktet er arbejdstid eller fritid.

For at undgå de anførte problemer vil vi anbefale en heltidsforsikring.

Ved ulykker i arbejdstiden, hvor skadelidte er omfattet af både heltidsulykkesforsikring og arbejdsskadesikring, vil der kunne opnås fuld erstatning fra begge forsikringer.

For børn tegnes udelukkende heltidsdækning.

Bestil et uforpligtende tilbud

Tilbuddet på skræddersyede forsikringer til DI Byggeris medlemmer er uforpligtende. Alt efter hvilket håndværk du praktiserer, så har vi forskellige fordele til dig, men uanset hvad får du altid personlig service.