Opdateret: 21.12.2022

Forsikringsordbog

Vi ved, at det nogle gange kan være svært at forstå det sprog, vi taler. Derfor har vi samlet en oversigt over en række forsikringsord og deres betydning herunder.

A

   

Genstande med stor følelsesmæssig betydning, men som ikke nødvendigvis har brugsværdi. Hvis genstanden alene har affektionsværdi, kan den ikke prissættes, og derfor heller ikke forsikres. Det kan fx være et fotografi.

Anciennitet beskriver, hvor meget erfaring en person har indenfor et særligt område. Typisk bruger vi ordet til at beskrive, hvor meget kørselserfaring, en person har eller hvor længe personen har haft en bilforsikring. Se mere om vores bilforsikring her. 

En ansvarsforsikring dækker de skader som du har lavet på andre personer og deres ting. Se mere om vores ansvarsforsikring her

B

   

En begunstiget er den person, der har ret til udbetalingen af forsikringstagers* erstatningssum ved dødsfald. Typisk er den begunstige den ægtefælle eller børn.

 * Se forklaring under F - "Forsikringstager"

En boligpakke er en betegnelse for en samlet forsikringspakke med indbo-, hus- og ejerskifteforsikring. Se mere om vores boligpakke her.

D

       

Dobbeltforsikring beskriver den situation, hvor en person eller genstand er forsikret mod samme fare hos flere forsikringsselskaber. Fx hvis du har elektronikdækning på din mobil gennem din indboforsikring og samtidig har tilkøbt forsikring til din mobil hos en forhandler.

Med dobbeltforsikring følger ofte overforsikring*, hvorfor der kan være penge at spare på at undersøge, om nogle af ens genstande er forsikrede flere steder.

 * Se forklaring under O - "Overforsikring"

At være ”dækket” betyder det samme som at være forsikret. Hvis du er dækket inden for et givent område, er du forsikret på det område.

En skade, der opfylder de betingelser/krav, forsikringsselskabet har for, at de vil dække din skade.

E

   

Juridisk ansvar for at gøre skade på ting eller personer, der som udgangspunkt forpligter skadevolder til at udbetale erstatning til personen, der er kommet til skade.

Krav om erstatning for at kompensere for det tab, man har lidt.

En opgørelse over den erstatning, du får udbetalt. Hvis du fx skal have udbetalt erstatning for både hærværk og stjålet indbo i forbindelse med et indbrud, vil du kunne se på erstatningsopgørelsen, hvor meget der udbetales for hhv. hærværk og indbo.

F

       

Kategorisering af, hvor stor risiko der er for skade på det givne område. Fx en opdeling af brancher alt efter hvor stor risiko, der er for skader i branchen.

Sportsgrene, hvor der er større sandsynlighed for skader/ulykker. Eksempler på farlig sport er:

 • Boksning, karate eller lignende kampsportsgrene.
 • Motorcross.
 • Paragliding og kitesurfing.
 • Dykning.
 • Faldskærmsudspring.

En godkendelse, der laves på forhånd. Forhåndsgodkendelsen benyttes kun, hvis du skal rejse, og du før rejsen enten:

 • Har været indlagt.
 • Har været til læge uden for almindelig kontrol.
 • Har fået ordineret en ændring af din medicin (fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin).
 • Er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling.

Se mere om forhåndsgodkendelse her

En situation, der udløser dækning/erstatning via forsikringen.

Det maksimale erstatningsbeløb, du kan få udbetalt ved en skade.

Den eller de personer, forsikringen er tegnet på.

Forsikringstiden er perioden, fra forsikringen træder i kraft, til den udløber. Forsikringen dækker skader sket i denne periode, og det er også i denne periode, at du kan modtage hjælp og rådgivning fra dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsbevis hvori der står hvilke dækninger du har, hvornår forsikringen træder i kræft og prisen du betaler.

Den pris, du betaler for din forsikring. Præmien kan blive opkrævet årligt, kvartalsvis eller månedligt afhængigt af, hvilken betalingsaftale, du har indgået med forsikringsselskabet.

Friskade er navnet på en tilvalgsdækning, der tilbydes til bilforsikring. Friskade dækker over skader, der opstår uforsætligt (ved et uheld eller uden skyld). Når du har en friskade dækning, vil behandlingen af skaden ske under mere lempelige vilkår, fx uden krav om, at du skal betale selvrisiko. Friskade er gældende, hvis fx der sker en skade på din bil, fordi du påkører en hjort.

En bolig, der kun bebos i tidsbestemte perioder eller til ophold i ferier. Betegnelsen dækker også over sommerhuse eller kolonihavehuse. Et fritidshus kan blive forsikret - se mere om fritidshusforsikring her. 

En formel tilladelse til at handle på vegne af en anden. Hvis du skal have oplysninger om en anden persons forsikringer, skal du fx have en fuldmagt fra vedkommende.

G

       

En delvis erstatning af en beskadiget eller ødelagt genstand fastsat efter nyværdien* af genstanden.

 * Se forklaring under N - "Nyværdi"

Det grønne kort er dit bevis på, at du har en lovpligtig ansvarsforsikring*, hvis du fx bliver involveret i et uheld med din bil eller motorcykel i udlandet. Se mere om det grønne kort her

 * Se forklaring under A - "Ansvarsforsikring"

Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær. Det er ofte skadevolderens* forsikring, der skal dække skaden.

 * Se forklaring under S - "Skadevolder"

H

      

En bygning/bolig, der er beregnet til beboelse hele året rundt.

Det tidspunkt, hvor din forsikring alligevel udløber eller skal fornyes. Din forsikring løber automatisk, men det er ved hovedforfald, at vi fortæller, hvis der er ændringer i dine forsikringer, og det er også ved hovedforfald, at du har mulighed for at opsige dine forsikringer uden omkostninger.

Hurtig opsigelse gælder, hvis du ønsker at skifte forsikringsselskab hurtigere end ved hovedforfald*. Med hurtig opsigelse kan du skifte når løbende måned + 30 dage er gået.

* Se forklaring under H - "Hovedforfald"

Ved husstand forstås forsikringstager* og de personer, der fast bor på forsikringstagers adresse. Nærmere er det:

 • Personer, du er gift med eller lever i fast forhold med.
 • Ægtefælle eller fast partner, der bor på plejehjem eller i beskyttet bolig.
 • Hjemmeboende børn, herunder plejebørn med folkeregisteradresse hos dig
 • Delebørn, når de opholder sig på din adresse.
 • Udeboende børn indtil de fylder 21 år, medmindre de lever i fast parhold eller selv har børn, de bor med.
 • Fastboende medhjælp i form af fx en Au Pair.

* Se forklaring under F - "Forsikringstager"

Beskadigelse eller ødelæggelse af en genstand forårsaget forsætligt (med vilje).

I

    

Indbosummen er det beløb, du fastsætter værdien af dit indbo til at være. Eksempler på indbo kunne være:

 • Møbler.
 • Køkkengrej og stel.
 • Kunstværker.
 • Elektronik (herunder computer, mobiltelefoner, spillekonsoller, fladskærme mm.).
 • Tøj.
 • Husdyr.
 • Musikinstrumenter.
 • Små både op til 5,5 meters længde.

Som en tommelfingerregel kan man sige, at dit indbo er alle de ting, der ville falde ud, hvis dit hjem blev vendt på hovedet. Se mere om vores indboforsikring her

Tyveri, der sker i en forsvarligt aflåst bygning. Det kan fx være et indbrud i dit hjem.

Invalditet dækker over det samme som mén*. Hvis du får en méngrad* på fx 15%, er du 15% indvalid.

* Se forklaring under M - "Mén"
* Se forklaring under M - "Méngrad"

K

   

Kaskoforsikringen dækker de skader, der måtte ske på selve bilen, hvis du er ude for et uheld med din bil. Dette omfatter både skader, du selv laver og skader lavet af andre. Se mere om vores kaskoforsikring her

M

   

Alvorlige, varige helbredsmæssige følger forårsaget af en skade eller sygdom. Jo mere alvorlig eller omfattende følgerne er efter en skade, jo højere er méngraden*.

 * Se forklaring under M - "Méngrad"

De mén*, en person får, som følge af ulykke eller sygdom, vurderes ud fra méngraden. Méngraden er mellem 1-100%, og fastsættes ud fra oplysningerne i din patientjournal og en funktionsattest eller en speciallægeerklæring.

 * Se forklaring under M - "Mén"

N

    

Nytteværdi benyttes typisk for genstande, der er over 2 år gamle, er købt brugt eller er beskadiget på forhånd. Det er den værdi en genstand har, når man tager forbehold for genstandens stand, anvendelighed og alder.

Nyværdi benyttes typisk for genstande, der er under 2 år gamle og er købt fra ny.
Det er den økonomiske værdi en genstand har, hvis den skulle købes fra ny på tidspunktet, hvor beskadigelsen sker.

Nærmeste pårørende vil typisk være din ægtefælle, hvis du er gift. Såfremt du ikke er gift, er dine nærmeste pårørende i pågældende rækkefølge:

 • Din samlever.
 • Dine børn og børnebørn.

Og hvis du ikke har børn;

 • Dine arvinger.

O

    

Når du eller dine genstande er forsikret mere, end der egentlig er behov for. Fx hvis dine børn flytter hjemmefra, og din indbosum derfor fremstår højere end hvad der faktisk svarer til værdien af dine ting.

P

    

En skade, der sker på en persons legeme (krop).

En pludselig skade er en skade, der forårsages af noget uventet, og hvor følgerne af skaden sker på samme tidspunkt som skaden. Fx hvis du bliver påkørt på cykel og får hul i hovedet.

Professionel sport er gældende, hvis den sport, du udøver fungerer som din primære beskæftigelse. Det betyder, at der skal være en kontrakt mellem dig og den virksomhed, du udøver sporten på vegne af. Hvis du fx er professionel fodboldspiller, skal der foreligge en kontrakt mellem dig og den klub, du spiller fodbold for.

Se forklaring under F - "Forsikringspræmie"

R

    

Regres betyder, at hvis dit forsikringsselskab har udbetalt erstatning til dig for en skade, kan de kræve dette beløb helt eller delvist tilbagebetalt af skadevolders* forsikringsselskab.

 * Se forklaring under S - "Skadevolder"

Restance er, hvis man er bagud med betaling af en given forsikringspolice. Altså at man har betalinger, som endnu ikke er indfriet.

Rødt kort er dit bevis på, at du har en kaskoforsikring med vejhjælp i udlandet og kan få assistance ved fx færdselsuheld eller driftsstop hos SOS International. Se mere om det røde kort her

Skader på træ, der er forårsaget af fugt. Nedbrydningen sker som følge af forrådnelsesbakterier i form af fx svamp.

S

    

Rabat man kan opnå ved at have flere forsikringer i samme selskab – altså hvis man samler sine forsikringer samme sted. Hos os får du fx samlerabat på 10%, hvis du samler 3 eller flere forsikringer hos os.

Hør mere om vores samlerabat ved at udfylde formularen her, og bliv ringet op af en rådgiver.

Installationer til brug på badeværelser og toiletter. Fx håndvaske, WC-kummer, badekar og cisterner.

Det beløb, du selv skal betale, hvis der sker en skade.

Tyveri, der sker på gaden eller på anden måde offentligt eller i en uaflåst bygning. Det betragtes fx som simpelt tyveri, hvis en tyv ubemærket stjæler din mobil fra din taske, mens du sidder i toget.

Personen, der har forvoldt skaden.

Et skybrud er et fænomen, hvor vi oplever mere end 15 millimeter regn på maksimalt 30 minutter eller minimum 40 mm i løbet af 24 timer. Se mere om skybrud her.

Stikledninger er en fælles betegnelse for ledninger til vand-, varme-, olie-, gas-, alternative energikilder-, og afløbsinstallationer samt el- og antennekabler, der forbinder hjemmet og det offentlige forsyningsnet.

Der er tale om storm, når vindhastigheden er 25 m/s, men allerede ved hård kuling på 17 m/s kan enkelte vindstød være af stormstyrke. Se mere om storm her.

Sumløs betyder, at der ikke er noget fast beløb, du er forsikret inden for. Fx er der intet maksimalt beløb, som dit hus kan være forsikret for ved køb af en husforsikring.

T

    

Personen, der er kommet til skade.

En tilstandsrapport er en opgørelse, der udarbejdes af en bygningssagkyndig og som sammenligner huset med tilsvarende bygninger af samme alder, stand og konstruktion.

Dækninger, du kan tilkøbe til dine eksisterende forsikringer, som udvider forsikringens omfang og/eller sikrer dig ekstra godt på områder, som specifikt du har behov for. Fx kan du tilvælge cykeldækning til din indboforsikring – ikke alle har en cykel, men dem der har, kan have et behov for at forsikre den.

En retslig konflikt mellem to eller flere parter.

Ved tøbrud forstås en stigning i luftens temperatur fra minusgrader til minimum 8 plusgrader inden for maksimalt 12 timer. Dette skaber ofte større mængder af smeltevand, som kan være årsag til vandskader.

U

    

En pludselig hændelse, som forårsager en personskade. Fx hvis man snubler over en kantsten og brækker armen.

Ulykker dækkes af ulykkesforsikring - se mere om vores ulykkesforsikring her

Når du eller dine genstande er forsikret mindre, end der egentlig er behov for. Fx hvis du har forsikret dit indbo for 400.000 kr., men du i virkeligheden har genstande til en værdi af 500.000 kr., så er du underforsikret med 100.000 kr. Det betyder, at du kan få udbetalt en mindre erstatning end du egentligt har brug for, hvis du fx har indbrud i dit hjem.

V

    

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning.

Særlige private værdigenstandene kan fx være:

 • Frimærkesamlinger.
 • Møntsamlinger.
 • Guld, platin eller sølv.
 • Smykker.
 • Ædelsten.

Værdigenstandene er som udgangspunkt dækket af din indboforsikring. Se mere om vores indboforsikring her.

Få et forsikringstjek

Sådan er du sikret, at du ikke er en af de 3 ud af 4 danskere, der enten er over- eller underforsikrede. Lad os hjælpe dig med at gennemgå dine forsikringer. 

Kundeservice

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp til at forstå dine forsikringer, din police eller andet.