Hop til indhold

Arbejdsskade

En arbejdsskade kan være en stor belastning for den medarbejder, der bliver ramt, og for virksomhedens økonomi.

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, som sikrer dine ansatte, hvis de bliver udsat for en ulykke på jobbet.

Er dine medarbejdere godt forberedt?

Arbejdsulykker - sådan dækker forsikringen

En arbejdsulykke, som er dækket via en arbejdsskadeforsikring, er en fysisk eller psykisk skade. Skaden skal være opstået efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Fx hvis en medarbejder får en finger skåret af i en maskine.

For at en ulykke skal anerkendes som en arbejdsulykke skal to overordnede betingelser være opfyldt

  • Skaden skal være sket, mens skadelidte arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark
  • Skaden skal være sket på grund af skadelidtes arbejde – eller de forhold som arbejdet foregår under

Erhvervssygdom

Ved tilmelding til Arbejdsmarkedsmarkedets Erhvervssikring (AES) vil dine medarbejdere være dækket mod sygdomme og lidelser som skyldes arbejdet. Din virksomhed bliver automatisk tilmeldt AES, når du indberetter til ATP.

Vær opmærksom på, at du som selvstændig ikke selv automatisk er forsikret. 

Få styr på arbejdsskadeforsikring

Overblik over de forskellige dækninger

• Denne erstatning kan gives til de efterladte, som stod den afdøde særligt nær

• Erstatningen består af et engangsbeløb

• Godtgørelsen gives, hvis arbejdsskaden har betydet, at skadelidte er omkommet, og at dødsfaldet er forsaget bevidst eller ved grov uagtsomhed

• Erstatningen kan gives til en efterladt ægtefælle/samlever/børn, hvis arbejdsulykken har resulteret i dødsfald

• Erstatningen udbetales som engangsbeløb eller tidsbestemt løbende ydelse

• Der udbetales en engangssum til ægtefælle eller samlever (når samlivet har varet minimum to år ved dødsfald)

• Overgangsbeløbet kan under særlige omstændigheder gives til en anden efterladt person

• Beløbets størrelse er på 158.500 kr.

• Godtgørelse for tab af erhvervsevne.

• For at kunne modtage erstatning skal minimum 15 % af erhvervsevnen være mistet

• Erstatningen kan enten udbetales i rater over en tidsbestemt periode eller som en engangssum

• Erstatningssummen afhænger også af tilskadekomnes nuværende løn på skadestidspunktet

Obs: Beregning af erhvervsevnetabserstatningen under alternative forudsætninger kan gennemføres på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

• Godtgørelsen beregnes ud fra den grad af invaliditet, skaden har forsaget

• For at kunne modtage en erstatning kræves minimum 5 % invaliditet

• Ved 100 % invaliditet udbetales 841.500 kr.

• Maksimal invaliditet er 120 %

Obs: Beregning af méngodtgørelse under alternative forudsætninger kan gennemføres på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside.

Refusion af afholdte og fremtidige udgifter til sygebehandling, genoptræning og anskaffelse af hjælpemidler dækker:

• Udbedring af tandskade

• Behandlinger hos kiropraktor og eller fysioterapeut

• Udgifter til kørestole, proteser, briller og lignende hjælpemidler

Forudsætningen for erstatning er, at udgifterne ikke er dækket efter sundhedsloven eller er led i en behandling på et offentligt sygehus.

Erstatningen er et engangsbeløb.