Gebyrer og lovpligtige afgifter

På denne side finder du en oversigt over de gebyrer og lovpligtige afgifter der opkræves, når du køber en forsikring.

Lovpligtige afgifter

Når du køber en skadeforsikring i Danmark, betaler du afgifter til staten og til de hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Det er Folketinget, der vedtager og fastsætter størrelsen på de forskellige afgifter, og forsikringsselskaberne er blevet bedt om at opkræve dem.

Afgifter til hjælpefonde dække udgifter ved meget store skadesituationer som for eksempel storme og oversvømmelser, hvor alle borgere betaler solidarisk via forsikringen. Af hensyn til trafiksikkerheden i Danmark er der også indført afgifter for at få gamle udtjente biler væk fra vejene.

Afgifterne bliver opkrævet med det fulde beløb og deles ikke op i rater, selv om du har indgået aftale med forsikringsselskabet om at betale forsikringerne månedligt, kvart-, halv- eller helårligt. Eneste undtagelser fra denne regel er statsafgiften og miljøbidraget, der begge følger opkrævningerne.

Pr. 1. januar 2013 indføres en ny afgift kaldet Skadeforsikringsafgift, som afløser for den tidligere Stempelafgift. Skadeforsikringsafgiften bliver opkrævet sammen med din præmie.

Allerede afregnede afgifter tilbagebetales som hovedregel ikke ved en opsigelse af en forsikring, eller hvis du skifter forsikringsselskab. De forskellige afgifter fremgår som en selvstændig del af tilbuddet, policen og den årlige forsikringsoversigt. Eneste undtagelse er statsafgiften på motorkøretøjer og Skadeforsikringsafgiften, der afregnes direkte til statskassen. Afgifterne kan sammenlignes med moms, som findes på alle andre varer og tjenesteydelser.

Gebyrer

Gebyrer fastsættes og opkræves for at dække de omkostninger, der er forbundet med fx opkrævninger via girokort.

Gebyrerne skal afspejle den reelle udgift, de skal dække og må derfor ikke være en del af prisen for selve forsikringen.

Rykkerbrev

For samtlige forsikringsområder gælder følgende gebyr:

Gebyr Gælder fra
100 kr. 01.01.2003

 

Nedennævnte gebyrer er afhængig af forsikringsområde. Det fremgår af den enkelte police og opkrævning, hvilke gebyrer som er gældende.

Betaling  Gebyr Gælder fra
Betalingsadministration ved girobetaling 58 kr.  01.09.2010
Betalingsadministration ved PBS betaling 7 kr. 01.10.2015

 

 

Opsigelse Gebyr Gælder fra
Forkortet opsigelsesvarsel 55 kr. 01.20.2010
Opsigelse inden for det første år 500 kr. 01.10.2010

 

Øvrige serviceydelser Gebyr Gælder fra 
Indgåelse og ændring af forsikringsaftalen - privatkunder 45 kr. 01.09.2010
Indgåelse og ændring af forsikringsaftalen - Erhverv/Landbrug 95 kr.  01.09.2010
Bestilling af ekstra kopi af police (genpartspolice) 45 kr. 01.09.2010

 

Andre gebyrer

Herudover opkræver Gjensidige, på vegne af offentlige myndigheder, en række afgifter og gebyrer. Det drejer sig om miljøbidrag og stormflods- og stormfaldsafgift afhængig af produkttype.

En ændring af eksisterende gebyrers størrelse vil blive offentliggjort, på denne side, og træde i kraft tre måneder senere til den første i en måned.

Tilføjelse af nye gebyrer vil blive offentliggjort på denne side og ved brev til forsikringstager, og træde i kraft tre måneder senere til policens hovedforfaldsdato.

Indeksering

Alle forsikringspriser, forsikringssummer og selvrisici bliver hvert år indekseret i forhold til den almindelige inflation i Danmark. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvilket indeks der anvendes.

Det årlige indeks fastsættes af Danmarks Statistik.