Klagemulighed

Hvis du er uenig i vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet, opfordrer vi dig i første omgang til at kontakte os på telefon +45 70 10 90 09, da vi altid helst vil finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle parter.

Vi garanterer et ekstra kvalitetscheck, hvis du ikke er enig i vores afgørelse. Det, tror vi, er bedst for begge parter. Hvis du efter din henvendelse stadig ikke er tilfreds med afgørelsen, har du forskellige klagemuligheder.

Klage til vores klageansvarlige

Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige:

Gjensidige Forsikring
Att: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Mail til klageansvarlig

Ankenævnet for Forsikring (gælder kun privatforsikring)

Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over afgørelser, som en anden persons forsikringsselskab tager. Det kan fx være aktuelt, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer.

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et specielt klageskema, som du kan få af os eller finde på Ankenævnets hjemmeside. Du kan også klage online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Læs mere på Ankenævnets hjemmeside. Bemærk at det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
Postboks 360
DK-1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)
www.ankeforsikring.dk

Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave - med telefonisk service, artikler og publikationer - at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.

Tidligere kunne man klage via Forsikringsoplysningen, hvis klagen faldt uden for Ankenævnets område, fx hvis man i  en konkret sag ønskede at klage over en modparts forsikringsselskab eller en erhvervsforsikring. 

Af resursemæssige grunde er dette ikke længere muligt, ligesom det heller ikke længere er muligt for professionelle rådgivere - bl.a. advokater, revisorer, offentlige myndigheder og organisationer - at få vejledning fra Forsikringsoplysningen i konkrete klagesager.

Forsikringsoplysningen giver naturligvis stadig gerne overordnede råd og vejledning til borgere og virksomheder.

Forsikringsoplysningen
Philip Haymans Allé 1
DK-2900 Hellerup
Tlf. +45 41 91 91 91
Mail til Forsikringsoplysningen