Aba anlæg kvinde skærm

Publiceret: 6 Okt 2021

Har I installeret et automatiske brand alarmeringsanlæg?

Et automatisk brand alarmeringsanlæg (ABA-anlæg) begrænser udviklingen af en opstået brand og medvirker ofte til at den store katastrofe undgås. Brandsikring med ABA øger sikkerheden for brugerne af en bygning og beskytter mod storbrande og tab af værdier.

Planlægger i at afbryde jeres ABA i mere end 24 timer? Udfyld formularen og send den til os.

Hvad er ABA?

Et ABA anlæg er opbygget af et centraludstyr og detektorer opsat rundt i bygningen. Valg af detektorer sker ud fra anvendelsen af bygningen. Mest udbredte er røgdetektorer, men man kan også have varme detektorer og flamme detektorer m.fl.. Detektorerne er forbundet til centralen, der vil kunne have et antal funktioner, heriblandt:

  • Alarmering af brandvæsen
  • Aktivering af akustiske og/eller optiske alarmgivere i bygningen
  • Aktivering af varslingsanlæg
  • Aktivering af ABDL – lukning af branddøre
  • Aktivering af røg/brandventilationsanlæg
  • Stop for ventilationsanlæg
  • Aktivering af hovedafbryder for elektricitet

Brandsikring med automatisk brandalarmering (ABA) anvendes både til at øge sikkerheden for brugerne af en bygning, til beskyttelse mod storbrande samt sikring af værdier.

Personsikkerhed

Brandsikring med ABA bliver mere og mere udbredt i bygninger hvor mange mennesker færdes. Røgdetektorer aktiveres tidligt i brandens forløb og der er mulighed for at påbegynde evakuering i god tid før der opstår en farlig situation. Er ABA anlægget endda koblet med automatiske branddøre (ABDL) eller røgventilation, øges personsikkerheden yderligere ved at beskytte flugtveje eller ventilere varme og røg ud af bygningen.

Værdisikring

Tidlig varsling af brandvæsen og brugere af bygning øger chancerne for at en brand slukkes før den får fat for alvor og forårsager betydelige materielle skader. Ifølge udrykningsstatistikken for det kommunale beredskab er 76% af brandene slukket ved ankomst og 13% bliver slukket med håndredskaber, hvor der findes ABA i bygningen, mod hhv. 14% og 15% for udrykninger til bygninger uden ABA. Den tidlige varsling fører altså både til en begrænsning af brand- og røgskader og væsentligt mindre vandskade.

ABA anlæg installeres typisk efter myndighedskrav i henhold til bygningsreglementet og tekniske forskrifter, der har som formål af sikre liv, men ikke har megen fokus på værdisikring. Man skal derfor overveje om frivillig etablering af ABA kan være vejen frem for at beskytte værdier og arbejdspladser.

Projektering, installation og godkendelse

Det er vigtigt at et brandsikringsanlæg er dimensioneret i forhold til den risiko der er tilstede. Et fejlprojekteret anlæg vil kunne give en falsk tryghed og ofte vil et ældre anlæg ikke leve op til kravene i dag.

I Danmark anvendes primært DBI retningslinje 232 som grundlag for projektering, installation og vedligeholdelse. Installationen skal foretages af godkendt installatør. Find en liste på Forsikring & Pensions hjemmeside.

Før anlægget kan tages i brug og alarmoverførsel til brandvæsenet etableres skal anlægget inspiceres og godkendes af akkrediteret selskab.

Drift og vedligehold

Alle sikringsanlæg skal løbende afprøves, vedligeholdes og inspiceres, så det sikres bedst muligt, at de fungerer efter hensigten. Ejer/bruger af bygningen skal typisk foretage nogle ugentlige og månedlige kontroller og registreringer, jævnlig prøvning samt etablere kontraktlig aftale med installatøren eller tilsvarende firma om prøvning, eftersyn og vedligehold. Derudover skal akkrediteret firma rekvireres til årlig inspektion.

Inspektionsrapporter skal sendes til forsikringsselskabet. Alle krav er defineret i DBI 232 og tilhørende retningslinjer.