Opdateret: 8.5.2023

Begræns brandens omfang

En god brandmæssig opdeling af en bygning kan gøre forskellen mellem om en brand udvikler til en katastrofe eller begrænses til et håndterbart problem. Vi giver dig vores råd til, hvordan du kan være med til at sørge for, at branden ikke får fat.

Den brandmæssige opdeling skal opdele bygningen i anvendelser, gøre den sikker at opholde sig i og sikre flugtvejene. Man opdeler også bygningen for at sikre værdier og arbejdspladser. Derudover kan der være særlige områder man vil ønske at holde adskilt. Det kunne være teknikrum, serverrum, lokaler for opbevaring af særlige værdier, lokaler med risikobetonet aktivitet mv.

En brandadskillelse er først effektiv, når den er helt tæt. Alle huller skal mures til og åbninger omkring rør og kabelbakker tætnes med ubrændbart materiale. Ved brand kan en brandadskillelse, der ikke holder tæt, føre til en farlig situation for folk i bygningen og medvirke til øget tingskade. Varmen fra branden skaber overtryk, der vil pumpe røg, varme og gnister gennem enhver til.

Hvordan kan jeg sørge for god brandadskillelse?

 • Få lavet en gennemgang af professionelt brandtætningsfirma.
 • Vedligehold løbende brandvægge- og mure.
 • Indfør aftaleskema for håndværkere, hvor der gøres opmærksom på, at man har ansvaret for at lukke hullet efter sig. Underskrift ved arbejdets afslutning.
 • Oplys brugere af bygningen om vigtigheden i at brandadskillelser fungerer efter hensigten.
 • Etabler yderligere brandmæssig opdeling til beskyttelse af særlige værdier, isolering af risikofyldte aktiviteter og lignende.

Etablering af rumslukningsanlæg

Et automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) fungerer ved at frigive en inert gas i det rum som anlægget skal beskytte, når der opstår brand. Gassen reducerer iltprocenten i rummet og slukker på den måde branden. På under 60 sekunder kan et rumslukningsanlæg slukke en brand helt og forhindre genantændelse. Det gør rumslukningsanlægget til en yderst effektiv slukningsmetode.

Rumslukningsanlæg med inert gas efterlader ingen former for følgeskader på hverken materialer, mennesker eller elektronik. Det betyder, at selv efter der har været en brand og rumslukningsanlægget har været aktiveret, er det muligt at genoptage arbejdet umiddelbart efter, at branden er slukket.

Et automatisk rumslukningsanlæg i et tavlerum er en effektiv løsning, som ofte kan etableres for under 50.000 kr. 

Hvordan sikrer jeg mig bedst muligt?

 • Vedligehold løbende branddøre, brandporte og brandlemme – køb evt. et vedligeholdelsesabonnement.
 • Installer ABDL.
 • Afprøv funktionen af døre og porte med ABDL ved tryk på testknap hver måned.
 • Sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer lukning af branddøre og brandporte. Kiler og lignende fjernes konsekvent.
 • Sørg for, at branddøre og brandporte altid er selvlukkende og kan lukke helt.
 • Indfør en fyraftensrunde, hvor alle branddøre og brandporte lukkes.
 • Opsæt skiltning med teksten ”Branddør – skal holdes lukket” eller ”Branddør – må ikke blokeres”.
 • Oplys brugere af bygningen om vigtigheden i at branddørene fungerer efter hensigten.

Beskyt medarbejdere og bygninger med branddøre

En god brandmæssig opdeling af en bygning kan gøre forskellen mellem om en brand udvikler til en katastrofe eller begrænses til et håndterbart problem. 

Den brandmæssige opdeling opnår man ved hjælp af vægge og mure, der vil yde modstand mod brandspredning og holde tæt overfor røgspredning, samt branddøre- og porte til at sikre åbningerne. Opdelingen skal opdele bygningen i anvendelsesområder, gøre den sikker at opholde sig i og sikre flugtvejene. Derudover kan der være særlige områder man vil ønske at holde adskilt. Det kunne være teknikrum, tavlerum, serverrum og lignende. Der opdeles i brandsektioner, der skal yde mindst 60 minutters brandmodstand og brandceller, der yder 30 minutters modstand.

Branddøre- og porte er selvlukkende. Hvor der er behov for at døren/porten står åben i dagligdagen, kan der monteres en Automatisk Brand-Dørs-Lukning (ABDL) til at holde den i åben position, som udløses ved brand. Ældre installationer vil have et smelteled, der åbner ved opvarmning, mens moderne installation anvender holdemagnet, der udløses ved røgdetektor, så lukkemekanismen aktiveres. 

Hent vores faktablad om branddøre

Du kan downloade faktablad om fordelene ved branddøre og om, hvordan du bedst gør brug af branddøre her. 

Download faktablad

Planlægger i at afbryde jeres ABA i mere end 24 timer?

Har I installeret et brand alarmeringsanlæg?

Et automatisk brand alarmeringsanlæg (ABA-anlæg) begrænser udviklingen af en opstået brand og kan medvirker til at den store katastrofe undgås. Brandsikring med ABA øger sikkerheden for dig og dine ansatte, der færdes i virksomheden eller institutionens bygninger.  

Hvad er ABA? 

Et ABA-anlæg er opbygget af et centraludstyr og detektorer opsat rundt i bygningen. Valg af detektorer sker ud fra anvendelsen af bygningen. Mest udbredte er røgdetektorer, men man kan også have varme detektorerflamme detektorer m.fl.. Detektorerne er forbundet til centralen, der vil kunne have et antal funktioner, heriblandt:

 • Alarmering af brandvæsen
 • Aktivering af akustiske og/eller optiske alarmgivere i bygningen
 • Aktivering af varslingsanlæg
 • Aktivering af ABDL – lukning af branddøre
 • Aktivering af røg/brandventilationsanlæg
 • Aktivering af hovedafbryder for elektricitet
 • Stop for ventilationsanlæg

Hvorfor ABA? 

Brandsikring med automatisk brandalarmering (ABA) anvendes både til at øge sikkerheden for brugerne af en bygning, til beskyttelse mod storbrande samt sikring af værdier.

Personsikkerhed

Brandsikring med ABA bliver mere og mere udbredt i bygninger, hvor mange mennesker færdes. Røgdetektorer aktiveres tidligt i brandens forløb, hvilket gør det muligt at evakuere i god tid. Er ABA-anlægget endda koblet sammen med automatiske branddøre (ABDL) eller røgventilation, øges personsikkerheden yderligere ved at beskytte flugtveje eller ventilere varme og røg ud af bygningen.

Værdisikring

Når brandvæsenet og personerne, der færdes i bygningen varsles tidligt øges chancerne for, at en brand slukkes før den får fat for alvor og forårsager betydelige materielle skader. Den tidlige varsling fører både til en begrænsning af brand- og røgskader og væsentligt mindre vandskade.

Ifølge udrykningsstatistikken for det kommunale beredskab er hovedparten af brandene slukket ved ankomst og en mindre del bliver slukket med håndredskaber, i virksomheder, hvor der findes ABA i bygningen.

ABA-anlæg installeres typisk efter myndighedskrav i henhold til bygningsreglementet og tekniske forskrifter, der har som formål af sikre liv, men ikke har megen fokus på værdisikring. Man skal derfor overveje om frivillig etablering af ABA kan være vejen frem for at beskytte værdier og arbejdspladser.

Projektering, installation og godkendelse

Det er vigtigt at et brandsikringsanlæg er dimensioneret i forhold til den risiko der er tilstede. Et fejlprojekteret anlæg vil kunne give en falsk tryghed og ofte vil et ældre anlæg ikke leve op til kravene i dag.

Installationen skal foretages af en autoriseret installatør. Du kan se en liste over installatører på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut her. Før anlægget kan tages i brug og der kan etableres alarmoverførsel til brandvæsenet skal anlægget inspiceres og godkendes af akkrediteret selskab.

Drift og vedligehold

Ejeren eller den primære bruger af bygningen skal løbende (ugentlig/månedligt) sørge for, at alle ABA-anlæg kontrolleres, afprøves og vedligeholdes, så det sikres, at de fungerer efter hensigten. Der skal også etableres kontraktlig aftale med installatøren eller tilsvarende firma om dette.

Derudover skal akkrediteret firma rekvireres til årlig inspektion. Inspektionsrapporter skal sendes til dit forsikringsselskab.

Brandbekæmpelsesudstyr

Et godt supplement til ABA-anlæg er brandbekæmpelsesudstyr. De fleste brande er nemme at slukke i startfasen, såfremt der er brandbekæmpelsesudstyr til stede og det anvendes korrekt. Det anbefales derfor at der opsættes en egnet håndildslukker (f.eks. CO2) ved indgangen til teknikrum. Alt driftspersonale, bør endvidere deltage i et kursus om elementær brandbekæmpelse og herefter årligt, instrueres i placering og brugen af det brandbekæmpelsesudstyr der findes på virksomheden.

Hent vores faktablad om rørgennemføring

Du kan downloade vores faktablad om hvordan rør og kabler gennemføres korrekt, så du bedst muligt sikrer dig, at en eventuel brand ikke får et større omfang end nødvendigt. 

Download faktablad

Relaterede artikler