Opdateret: 21 Sep 2022

Gode råd når naturen raser

Hvert år ser vi mange forskellige slags skader. Mange af dem skyldes naturens luner som fx storm, skybrud og sne. 

En del af disse skader kan forebygges, eller skadens omfang kan begrænses ved at følge nogle få gode råd.

Vand - hvad kan du gøre?

Vand kan trænge ind de mest uheldige steder, og nogle gange går det langt hurtigere, end man regner med. Især kældre er meget udsatte i forbindelse med kraftigt regnvejr.

Det kan du selv gøre for at forebygge vandskader: 

 • Tjek jævnligt at tagrender, kælderhalse, lyskasser, kloakker og andre afløb er fri for affald som fx nedfaldne blade. Vandet skal have mulighed for at løbe væk, ellers kan du risikere, at skaden ikke er dækningsberettiget
 • Hold øje med prognoser for kraftig nedbør
 • Sørg for dræn både under og uden for bygningen. Vær især opmærksom på effektivt dræn, hvis terrænet skråner ind mod bygningen
 • Installer et "højtvandslukke", der spærrer for opstigende kloakvand. Det kan være i form af enten en ventil eller en kugle, der spærrer røret. Det koster ikke ret meget, men indsatsen kommer mange gange igen, hvis uheldet er ude
 • Hvis du har kælder: Sørg for at løfte dine ting mindst 40 cm. fra kældergulvet. Placér alt på et underlag fx europaller (gælder også vaskemaskine mv.). Undgå at opbevare dyre ting i kælderen
 • Det er vigtigt at holde øje med husets skabe, hvis rørene i skabene er synlige. Står et rør og drypper meget, kan der opstå vandskade, som kan få gulvet til at rejse sig. Er rørene synlige, er du selv ansvarlig for skaden

Hvis du får en vandskade, skal du:

 • Sørge for skadebegrænsning med det samme – enten ved at gøre det selv eller ved at tilkalde professionel hjælp. Som forsikringskunde har du pligt til at begrænse skaden. Ved behov for akut hjælp, kan du ringe til os på tlf. 70 10 90 00. Har du været udsat for en skade, kan du anmelde skaden på tlf. 88 18 69 69.
 • Sætte affugtere op
 • Ved mistanke om en vandskade skal du reagere med det samme. Risikoen for skimmelsvamp er stor og kan opstå i løbet af få dage, hvis der ikke tages hånd om vandskaden

Storm - før og efter

Storm er, når vindhastigheden er 25 m/s, men allerede ved hård kuling 17 m/s kan enkelte vindstød være af stormstyrke. Det er en god ide at kigge tage efter både før og efter en storm.

Før en storm:

 • Tjek DMI  for lokale stormvarsler
 • Det er en god idé engang imellem – og før en varslet storm – at kigge taget igennem – herunder understrygningen ved tegltag
 • Du skal især kigge efter, om tagstenene ligger lige – dvs. om understrygningen er god nok. Er den det, risikerer du heller ikke at få nedbør ind i tilfælde af regn og sne
 • Husk også at lukke døre og vinduer – vær især opmærksom på at få lukket alle ovenlysvinduer
 • Udendørsmøbler bør sikres, haveparasoller slås sammen og havetrampoliner bør sikres eller flyttes. 
 • Igangværende ombygning/tilbygning bør sikres og afdækkes korrekt

Efter en storm:

 • Når der har været stormvejr, bør du gå en tur rundt om bygningen og se efter, om der er sket skade på taget
 • Du har pligt til at forsøge at begrænse skaderne. Det betyder, at du ved en skade med det samme får dækket ordentligt af. Ring evt. efter professionel hjælp hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre

Stormskader er dækket af ejendommens forsikring. I følge forsikringslovgivning er det dog din pligt som forsikringstager at tage de nødvendige skridt for at formindske skadens omfang og evt. følgeskader.

Skybrud - før og efter

Klimaet ændrer sig. Korte heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. Forebyggelse er den bedste måde at sikre dine værdier og ejendomme. Nedenfor finder du en række gode forholdsregler til hvordan du kan undgå vandskader fra skybrud.

Når skybruddet er på vej

Er der ingen i ejendommen, når der er varslet skybrud eller kraftig regnvejr i nærområdet, bør du sørge for at nogen holder øje med din ejendom.

Når der er varslet storm eller skybrud i dit nærområde, foreslår vi, at du:

 • Løfter så meget af indboet over gulvet, gerne på høje metalreoler eller opbevar dit indbo i plastbeholdere eller andet, der kan tåle vand. Som erhvervskunde skal du være opmærksom på at visse ting skal være hævet min. 40 cm over gulvet  jf. betingelserne.
 • Fjerner løse gulvtæpper.
 • Lukker alle døre og vinduer og sørg for at de er tætte. Monter evt. afdækningsplader med tætningslister foran alle åbninger, vinduer og døre.
 • Monterer vandsikringsprop i afløb der ikke benyttes hele tiden.
 • Monterer vandsikringstape på døre og vinduer mod indtrængende vand.
 • Monter regnvandsventil på nedløbsrør så tagvand ved kraftig regn afkobles så skader fra opstigende vand fra gulvafløb undgås.

Undgå at vandet løber ind udefra

 • Forsøg gerne at sikre, at terrænet skråner væk fra bygningen. Så undgår du, at vandet løber ind mod huset, og samler sig op af kældervægge og fundamenter med fare for at løbe ind i huset,  krybekælderen eller kælderen.
 • Hvis det er muligt, så støb en kant rundt om lyskasser eller kældernedgange, så vandet ikke kan løbe direkte ind.
 • Sørg for at ventilationsriste til krybekælderen sidder så højt at vand ikke kan løbe ind i krybekælderen.
 • Undgå for store flisebelagte arealer, indkørsler, terrasser m.m., således at overfladevandet kan sive ned i jorden i stedet.
 • Sørg for at alle tagnedløbsbrønde, udendørs afløbsbrønde på i trappenedgange og i lyskasser er renset for blade m.m. således, at vandet kan løbe frit igennem.
 • Etabler eventuelt en regnvandsfaskine, der kan opsamle regnvand fra tag og arealer med belægninger.
 • Reparer eventuelle revner og utætheder i fundament og kælderydervægge.

Undgå at vandet stiger op fra kloakken

 • Tjek om du har gulvafløb i kælderen og hvis ja, om du har brug for dem, og hvis ikke, kan de måske sløjfes?
 • Montér godkendte højtvandslukkere på gulvafløbene. De lukker automatisk, hvis kloakvandet løber den forkerte vej. Husk at de skal tilses min. 1 gang om året.
 • Montér et tilbageløbsstop, der forhindrer kloakvandet i at trænge op gennem kælderafløbet. Tilbageløbsstoppet er faktisk også et højtvandslukke, men det fungerer på en lidt anden måde.
 • Tilslut afløbsinstallationerne i kælderen til en pumpebrønd. Den kan opbevare dit spildevand og forhindrer, at vand fra hovedkloakken løber ind i din kælder. Sørg for at installere en alarm på pumpen, der giver besked, hvis pumpen ikke fungerer. Alarmen kan evt. være med overførsel til en mobiltelefon. Husk at al arbejde på kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester.
 • Har du allerede haft en vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb m.m., anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan du kan undgå, at det sker igen.

Undgå at vandet trænger gennem gulv eller væg

 • Tjek afløbsinstallationer for eventuelle utætheder eller tilstopninger.
 • Sørg for at eventuelle dræn virker efter hensigten, og hvis der ingen dræn er, undersøg om det er muligt at etablere et dræn, som leder vandet bort fra din bygning.
 • Reparer eventuelle revner og huller i kældervæg og kældergulv.

Når vandskaden er sket, hvad gør jeg så?

Du må gerne gå i gang med at begrænse skaden inden du anmelder den til os.

Begræns skaden ved at rede så mange ting som muligt. Hvis du ønsker erstatning for de ødelagt ting, er det vigtigt, at du gemmer dem.

Sørg for at få pumpet vandet væk og fjerne fugten ved hjælp af en affugter. Inden affugtning påbegyndes skal alle ting fjernes fra gulvet og væggene således, at de opfugtede arealer er frilagte og kan tørres.

Er skaden dækket af din forsikring dækker vi rimelige udgifter til for eksempel redning af ting, udpumpning af vand, affugtning m.m.

Når du har reddet tingene, så ring til os! Vi er hjælper med at rekvirere skadeservicefirmaer, der kan foretage affugtning, rengøring og meget mere.

Relaterede artikler

Sådan forebygger i skimmelskader

Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation. Her kan du læse, hvordan du kan forebygge eller fjerne skimmelsvamp og skimmelskader.

Kan taget klare trykket?

Sne på taget kan være hyggeligt - men udgør også en risiko, hvis vægten bliver for stor. Få inspiration til hvordan I kan forebygge skader på bygninger.