Opdateret: 21.9.2022

Kan taget klare trykket?

Sne på taget kan være hyggeligt - men udgør også en risiko, hvis vægten bliver for stor. Få inspiration til hvordan I kan forebygge snetryksskader på bygninger.

Sådan sikrer du dig, inden sneen kommer

Er du ejer af landbrugs-, industri- og erhvervsbygninger, bør du sikre, at der udarbejdes en beredskabsplan, der kontrolleres hvert år. Planen bør omfatte: 

 • Rydning omkring bygninger, så maskiner og redskaber til snerydning kan komme til. 
 • Tagplan til entreprenør, som gør opmærksom på svage steder i konstruktionen - for eksempel om hvor taghætter er placeret. 
 • Plan over terræn, der viser de steder, hvor man ikke kan køre med tungt maskinel – fx pga. rørledninger og kanaler. 
 • Aftale med entreprenør, der kan fjerne sneen, hvis du ikke selv har de fornødne maskiner.

10 til rydning af sne og is på tage

 1. Afspær områder, hvor sneen kan falde ned med risiko for at  ramme personer og genstande.
 2. Ryd sneen på en sikker måde. Snerydning bør i videst muligt omfang ske fra jorden. Hvis personer er nødt til at færdes på taget for at  rydde sneen, skal disse sikres forsvarligt. Personer på taget uden sikring kan være livsfarligt.
 3. Vær opmærksom på, hvor sneen havner, når den fejes ned. Vær opmærksom på om tilstødende konstruktioner  kan klare den ekstra snelast.
 4. Ryd sneen forsigtigt! Undgå større maskiner og tungt udstyr. Undlad at benytte  skarpe værktøjer på taget såsom spader, hakker og lignende, da de kan skade tagbelægningen og –konstruktionen. Lad et snelag på 10-20 cm ligge for at undgå skader på tagbelægning.
 5. Snerydning med stålwire kan hurtigt fjerne store snemængder, men vær opmærksom på, at der ikke sættes så store mængder sne i bevægelse, at konstruktionen kommer i svingninger.
 6. Undgå at lave render på langs af tagfladen, da dette  kan gøre snelaget ustabilt  og sætte store snemængder i bevægelse. Risiko for skred er størst ved temperaturer omkring frysepunktet.
 7. Taget bør ryddes jævnt. Ujævn belastning kan være mere kritisk end en større belastning der er jævnt fordelt. Hvis taget er skævt belastet, bør den højst belastede del ryddes først.
 8. Sne kan over længere tid smelte nedefra eller opsuge regnvand, som ved frostperioder vil danne is tæt på tagfladen og ved tagkanten. Vær varsom med at rydde disse isdannelser, da man let beskadiger tagdækning, tagrender og lignende. Se også punkt 4 og 5.
 9. Hold afløb, render og nedløb frie for is og sne, så smeltevand kan løbe bort.
 10. Større istapper ved tagkanter skal altid fjernes, hvis der er risiko for, at de kan falde ned og skade personer, der færdes tæt på bygningen.

Sne - find skovlen frem

Sne er ikke i sig selv en stor skadevolder, hvis den bliver skrabet væk i tide! De største problemer opstår i form af snetryksskader, som kommer af tung sne, der får lov til at ligge og holde på væden, og derved skaber et stort tryk på især tage med en hældning på under 25 grader.

Har det sneet, bør du være særlig opmærksom på:

 • At rydde fortove omkring din ejendom – det har du pligt til.

 • At få skrabet sne væk fra flade tage med en hældning på under 1 meter. Det gælder fx bygninger med fladt tag og tilbygninger med PVC-tag.

 • Hvis du opdager, at der er snetryk på taget, så sæt om muligt en stolpe eller to nedenunder for at skabe modtryk.

 • Brug aldrig en ukrudtsbrænder til at smelte sne på flade tage!

Relaterede artikler