Navigation, søg og log ind

d0debb

Få styr på din bygningsforsikring

Hvor ligger bygningen? Hvad er den almene tilstand på bygningen? Hvad benyttes bygningen til? Den optimale bygningsforsikring tager udgangspunkt i den enkelte bygnings risikoprofil.

Her kan du få et overblik over de forskellige elementer en bygningsforsikring kan sammensættes af og hvordan du er dækket.

Bygningsbrand

En bygningsbrandforsikring dækker skader på bygningen som følge af:

 • Brand, direkte lynnedslag, eksplosion
 • Sprængning af dampkedler og autoklaver
 • Skade som følge af nedfaldne luftfartøjer eller dele herfra
 • Pludselig tilsodning fra forskriftmæssigt anlæg til rumopvarmning
 • Tørkogning af kedler
 • Skade på vasketøj ved teknisk svigt i ejendommens fælles vaskeri

Husk: Er der realkreditlån i din bygning er det påbudt at tegne en forsikring mod bygningsbrand.

Anden bygningsbeskadigelse

Anden bygningsbeskadigelse dækker skader på bygningen som følge af:

 • Vandskade som skyldes skybrud
 • Snetryksskade
 • Stormskade
 • Påkørsel
 • Skade sket ved indbrud
 • Væltede eller nedstyrtede genstande
 • Oprydning efter dødsfald

Følgeudgifter

Følgeudgifter dækker:

 • Redning og opbevaring af forsikrede genstande under istandsættelse af dækningsberettiget skade på bygning
 • Oprydning efter skade

El-skade

El-skade dækker skader på bygningens faste installationer fx forårsaget af kortslutning, induktion eller overspænding

Huslejetab

Huslejetab dækker:

 • Dokumenteret huslejetab ved dækningsberettiget skade
 • Lejeudgifter til tilsvarende lokale i den tid, hvor lokalet er uanvendeligt efter skaden
 • Maksimal erstatningssum er 2.000.000 kr. / 12mdr. efter skadens indtræden
 • Udvidet huslejetabsdækning tilkøbes ved behov for større dækning

Husejeransvar

Husejeransvar dækker ansvaret man som husejer kan blive pålagt i hus og grundejerøjemed

Beskadigelse på byggeprojekt

Beskadigelse på byggeprojekt dækker:

 • Igangværende udbygning, reparation og renovering efter brand- og stormskade

Dækker ikke, hvis skaden dækkes af entrepriseforsikring.

Bemærk at selskabet skal acceptere risikoen inden arbejdet påbegyndes.

Låseomstilling

Låseomstilling dækker:

 • Omstilling af lås og udskiftning af nøgler ved forsvinding fx ved indbrud
 • Maksimal erstatning pr. skade er 50.000 kr. og 150.000 kr. årligt
 • Udvidet låseomstillings dækning tilkøbes ved behov for større dækning

Retshjælp

Retshjælp dækker tvister (uenighed af retslig art) mellem sikrede og tredjemand

Svamp og insekt

En svamp- og insektdækning udvider din bygningsforsikring til at omfatte dækning for skader forårsaget af svamp og insekt.

 

Rørskade og stikledninger

En rørskade og stikledning dækning udvider din bygningsforsikring til at omfatte skader på skjulte rør og stikledninger.

Glasforsikring

Glasforsikring udvider din bygningsforsikring til at omfatte brud på glas under 5 kvm. Det er muligt at få udvidet glas til at dække brud på glas over 5 kvm.

Kummeforsikring

Udvider din bygningsforsikring til at omfatte skader som følge af brud på kummer.

Kommunikationsanlæg

Dækker skader på fx installerede fælles antenne- og bredbåndsanlæg og IT-netværk inkl. server og router som følge af brand, el, vand, storm, indbrudstyveri og hærværk.

Lysstander

Dækker skader på lysstandere og lysskilte på offentlige gangarealer, veje og fælles gårdarealer som følge af brand, hærværk, påkørsel, lynnedslag og storm.

Løsøre i beboer- og fælleslokaler

 • Standard erstatningssum 200.000 kr.
 • Hvis valgt: Skade mod brand og anden bygningsbeskadigelse

Bestyrelsesansvar

Dækker bestyrelsens erstatningsansvar ved simpel uagtsomhed, overfor forening, medlemmer, kreditorer eller tredjemand (fx en håndværker).

Besvigelsesforsikring

Udvider bygningsforsikringen til at omfatte erstatning af tab til maksimum 50.000 kr. i alt pr. skade forårsaget ved bedrageri af bestyrelsesmedlem eller suppleant, der deltager som bestyrelsesmedlem.

Erstatningssummen er inkl. omkostninger og udgifter pr. medlemsforening